is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gevoelsgewaarwordingen der dansers, ten gevolge van zulk een bewegingsroes, waarbij in het bizonder de sexueele gevoelens worden opgewekt, tot het hoogste worden ongevoerd. In het algemeen uitgedrukt heeft men daarvoor de stelling aangenomen: Alle gebeurtenissen, die de ziel der primitieve menschen sterk prikkelen, vinden hunne dramatische uitdrukking in den dans, die — het spreekt van zelf — de vader van het drama is. Daarbij speelt het doorleefde op sexueel gebied een hoofdrol, evenals de uitdrukking zoekende verrukking van den beminnende de oorsprong was der poëzie. Doch, evenmin als de oorspronkelijke menschen liefdeliederen kennen, daar zij voor iet gevoel van liefde in onze beteekenis nauwelijks plaats hebben eten, drinken, jagen en strijden leveren voor hen veel belangrijker stof tot dichten dan de sexueele gewaarwording en de kunst dus niet voortgekomen is uit de \ oorvallen, die met de vrouwverwerving in verband stonden, evenmin zijn de dans en de behoefte aan opschik als sexueele opwellingen op te vatten. Poëzie, dans, schilderkunst en beeldhouwkunst, evenzoo ook de gewoonte, om zich huid en haar in te smeren, zijn veeleer tot godsdienstige aandoeningen van menschen op lagen cultuurtrap terug te voeren. Het geloof aan de toovervverking deigeesten van afgestorvenen en later ook van booze menschen, met het streven om deze tooverij door de meest intensieve tegentooverij op te heffen, is de kern, waaruit al deze handelingen als de uitdrukking der gewaarwordingen van de menschelijke ziel zijn ' voortgekomen. De Mandaan-indianen van Xoord-Amerika dansen bijv., als u fels \eikleed, den buffeldans, om vóór de voorgenomen jac ttochten de buttels aan te lokken, evenals de Austrahers de kangoeroedans uitvoeren, om de kangoeroes te betooveren, waardoor deze gemakkelijker buit gemaakt kunnen worden. De krijgsdansen vóór den slag worden uitgevoerd, om zich de zegepraal te verzekeren ; daardoor worden de dansers niet alleen langs suggestieven weg met een blijmoedig vertrouwen op de overwinning vervuld, doch de vijanden worden er door betooverd, zoodat zij onfeilbaar het onderspit moeten delven