is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ter wille moeten zijn, terwijl de macht van het booze daarentegen door hen gebroken wordt. Daartoe helpt echter ook reeds een stomme tooverbeweging, bijv. het slaan van een kruis met de vingers, van welke werking nooons katholiek landvolk vast overtuigd is.

De geheele natuur is voor den primitieven mensch door geesten bezield zoowel levenlooze voorwerpen als levende — en door tooverij kan hij ze allen aan zich dienstbaar maken. Zoo roept bijv., gelijk de veelbereisde onderzoeker Lumholtz van de Tarahoemara-indianen van Mexico schrijft, de Schamaan of to o verpriester die voor bizonder tooverkrachtig wordt gehouden en waarvan iedere stam er een heeft, de hulp van alle dieren aan, door ze bij hunne namen te noemen; daardoor worden ze gedwongen aan den mensch dienstbaar te zijn Vooral de dieren, die door deze stammen met voorliefde gejaagd worden, het hert, het konijn en het boschhoen worden aangemaand zich sterk te vermenigvuldigen, opdat de stam steeds voldoende voedsel zal hebben.

Op een hoogeren trap der cultuurontwikkeling ontwikkelt zich zulk een Schamanendom van zelf, daar het van zelf spreekt, dat niet alle menschen evenveel tooverkracht bezitten Ja, zelfs hetzelfde mensch heeft deze niet ten allen tijde in gelijke mate. Zoo hebben kinderen natuurlijk niet de tooverkracht van volwassenen, vrouwen niet die der mannen, daar zij in de oogen der laatsten zich met minder gewichtige bezigheden inlaten. Dienovereenkomstig houden bijv. de Tarahoemara's de gebeden der vrouwen wat betreft de tooverkracht, voor veel minder werkzaam dan die der mannen, evenals ook volgens hun begrip de vrouwelijk gedachte maan veel minder tooverkrachtio- is

• aiV> u-Z°nj dlC volgens hen van het mannelijk geslacht is. Up bizondere wijze voorbereide mannen kunnen, zooals licht te begrijpen is, ook beter tooveren, dan die, welke ter verhooging hunner tooverkracht niets gedaan hebben.

Alzoo maken de individus, die tot tooverpriesters bestemd zijn, zich door bizondere, zeer langdurige en omslachtige handelingen voor hun beroep gereed, ten einde aldus een zoo groot mogelijke macht over de geesten te