is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen en namen zij slechts zulke individu's als leden van het verbond op, die uitblinkende bewijzen van moed en standvastigheid hadden gegeven. Deze wijdingen, die meestal in verfijnde kwellingen ontaardden, die maar al te vaak de gezondheid en het leven der candidaat-leden in gevaar brachten, beoogden ten slotte nog slechts in hoofdzaak, alleen dapperen en sterken in den mannenbond op te nemen, zwakken daarentegen af te wijzen of ook wel te dooden. Daarbij trad dus het oorspronkelijk streven naar het zich verschaffen van tooverkracht en van kracht, om booze tooverij af te weren, geheel en al op den achtergrond.

Deze mannenverbonden hebben zich bovendien ook aan den eeredienst der voorvaderen overgegeven. \\ ant, naar het algemeene geloof der primitieve volken treden zij, die in den strijd gevallen zijn of die door de tooverkracht van kwaadgezinde medemenschen of door geesten zijn weggerukt, bij den dood niet uit het bondgenootschap, doch zij blijven als geesten nog om het mannenhuis en om de geheele nederzetting heenzweven, en hebben nog recht op een plaats om het vuur en op een deel van den maaltijd, alsof zij nog onder de levenden verkeerden. Het behoort daarom tot de voornaamste taak der levende leden, om zich met hunne dooden bezig te houden, hun lijk met de grafgeschenken, noodig om den geest tevreden te stellen, te begraven, deelen er van, met voorliefde den schedel, te bewaren, houten figuren te snijden, die tot woonplaats moeten dienen voor de geesten der afgestorvenen en deze gevaarlijke gasten door tooverijdansen te onderhouden en angst aan te jagen. Vooral waren het de geesten der dappersten en meest gevreesden onder hunne volksgenooten, waarmede men zich bezig hield, en door het verkeer met hen kwam gaandeweg een bepaald stelsel tot ontwikkeling.

Nergens weet men dan ook beter dan in het mannenhuis van tegenwoordig nog levende steentijdmenschen (zie het volgende hoofdstuk) met de geesten om te gaan. Doch vrouwen en kinderen is het niet aan te raden, het jonggezellen verblijf te dicht te naderen, bijv. in Melanesië of West-Afrika, waar