is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal wijzen. Met het lijk der moeder wordt ook steeds de zuigeling levend begraven, opdat zij nog verder voor hem zorgen zal, daar niemand dit anders zou doen.

Wanneer een voorvader van den doode op de jacht in de zee is omgekomen, hetgeen bijna altijd het geval is, wordt het lijk — tot geruststelling en verzoening van den geest van den gestorven voorvader, die, naar men gelooft, uit toorn den dood van zijn verwante heeft veroorzaakt — eenvoudig in de zee geworpen; zijne bezittingen, die men ook hem niet onthouden wil, opdat ook hij van zijn kant geen rede tot wraak op de levenden zal hebben, legt men dan ergens op het strand ter zijner beschikking. En geen levende zal het wagen, deze aan de ziel van den doode gewijde gaven ook zelfs maar aan te raken; want zulk een euveldaad zou, volgens het geloof dezer menschen, de ergste gevolgen hebben, ja, den dood van den roekelooze na zich kunnen slepen. Veel eerder nog, dan den doode iets te ontnemen, schenkt men hem vrijwillig van hetgeen men bezit. Vele stammen dezer poolbewoners plegen bij den dood der naaste verwanten of van vrienden alles te vernietigen, wat zij bezitten. Men wil daarmede zeggen, dat de overlevenden, ten gunste van den geest van den doode, van al hunne bezittingen vrijwillig afstand doen, opdat hij de schenkers dezer aardsche goederen met rust moge laten, en hen eerder gunstig gezind moge zijn, hen geluk op de jacht en een goeden uitslag bij al hunne ondernemingen moge verzekeren.

Hij, die den doode naar buiten heeft gedragen, hem of ook maar iets van hetgeen hem toebehoorde, heeft aangeraakt, wordt als onrein beschouwd en dient onvoorwaardelijk gemeden te worden, daar de onheilbrengende tooverkracht, die van den doode uitging, nu op hem is overgegaan. Om die kracht tegen te werken, moet hij zich, evenals allen, die in de hut wonen, waarin het sterfgeval heeft plaats gehad, volgens het voorschrift van den kundigste in tooverijzaken laten onttooveren; hij moet zich een tijd lang van bepaalde spijzen en werkzaamheden onthouden, tot de tegentooverkracht sterk genoeg is geworden, om het gevaar geheel van zich af te wenden.