is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwitserland een aan den wortel doorboorden berentand droegen, om de kracht van den beer te verkrijgen.

De lievelingsbezigheid der mannen is, gelijk we zeiden, de jacht en de vischvangst. Daartoe worden de knods, de werpspeer en pijl en boog gebruikt. Grootere dieren vangt men ook in strikken. Bij volle maan vergiftigt men ook door koraalriffen ingesloten, stilstaand water, door zakjes, gevuld met den fijngestampten giftigen wortel eener Milletia-soort, in het water te werpen. De sterk narcotisch werkende bestanddeelen van dezen wortel deelen zich spoedig aan het water mede, waardoor de visschen en alle dieren, die in het afgesloten waterbekken leven, verdoofd worden en gemakkelijk kunnen worden gevangen. In de ondiepe booten vaart men op het meer of de rivier, om visschen met harpoenen of met een bizonder soort van pijlen te schieten, of hen ook wel met primitieve, uit schelpen gesneden hoeken, soms ook in fuiken te vangen. Daar zij van kindsbeen af zich in het gebruik dezer werktuigen en met de behandeling der roeispanen geoefend hebben, zijn zij er zeer vaardig in geworden; ook zijn zij uitmuntende zwemmers en duikers.

De Papoea's hebben een hartstochtelijk temperament, en zijn wel is waar goedaardig, doch hoogst bloeddorstig en wreed, wanneer hunne hartstochten worden opgewekt; zij handelen geheel naar de ingeving van het oogenblik. Hunne opgewondenheid en hartstocht drukken zij uit door schreeuwen en lachen, door gehuil en onstuimige sprongen. Zij zijn daarbij grenzenloos bijgeloovig en, ten gevolge daarvan, kinderlijk vreesachtig. De mannen zijn ongeloofelijk lui en schuwen den arbeid; slechts wanneer de honger hen plaagt, gaan zij op de vischvangst of de jacht uit, terwijl de arme vrouwen al het werk moeten doen en niettemin daarvoor in den regel een erbarmelijk slechte behandeling ondervinden.

Het verstand is over het algemeen redelijk ontwikkeld, hoewel zij slechts tot vijf kunnen tellen — ook weèr, evenals Eskimo's en Indianen, met hunne vingers. Slechts voor de getallen van een tot vijf hebben zij bepaalde uitdrukkingen. Van vijf tot tien raken zij licht in de war, doch het