is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Over het wezen der fermenten zelve zijn de geleerden het nog geenszins eens. Dit is voornamelijk het gevolg hiervan, dat het tot dusver nog niet gelukt is om ze zuiver geïsoleerd daar te stellen ').

Waar we zien, hoeveel verschil er in chemische en biologische eigenschappen is tusschen vrouwenmelk en melk van eenigerlei dier, is het dus wel duidelijk dat dierenmelk steeds een gebrekkig surrogaat moet zijn.

»Bovendien schijnt het weerstandsvermogen tegen allerlei schadelijke invloeden, vooral tegen acute ziekten, en niet alleen gedurende de zuigeling periode doch ook nog daarna, bij een borstkind grooter te zijn dan bij een kunstmatig gevoed kind; ja het is bekend dat hardnekkige etterige processen, die elke behandeling trotseerden, binnen betrekkelijk korten tijd tot volkomen genezing kwamen, zoodra de kinderen de borst gereikt werd ).

Gebleken is, dat in de melk stoffen voorkomen, alexinen genaamd, die een vernietigenden invloed uitoefenen op bacteriën.

»Uit de op pag. 4 reeds aangehaalde onderzoekingen van Ernst Moro nu is gebleken, dat onder zooveel mogelijk gelijke omstandigheden het serum van een borstkind sterker bacterie-doodend vermogen heeft dan dat van een pasgeboren en dan dat van een kunstmatig gevoed kind; verder dat bij hetzelfde kind het bactericide vermogen van zijn serum grooter is, wanneer het aan de borst, dan wanneer het kunstmatig gevoed wordt. Nu is beweerd, dat de toename of de verhoogde werkzaamheid dier serum-alexinen bij borstkinderen slechts een gevolg was van hunne betere constitutie, hunne meerdere levenskracht; dit is echter onjuist, daar zelis het serum der allerzwakste borstkinderen nog veel sterker bacterie-doodend werkt dan dat van krachtige, kunstmatig gevoede zuigelingen. De bron voor dit plus aan bacteriedoodendc kracht, aan alexinen dus, dat zich klaarblijkelijk eerst later met de v°eding aan de borst ontwikkelt, moet dus wel de vrouwenmelk zijn"

X) T. a. p. bh. 9. 2) T. a. p. blz. n. 3) 'i- a- !>• blz. 11.