is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cijfers opgebouwd kunnen worden, niet volkomen evenwijdig loopen.

De burgerlijke staat der moeder is van grooten invloed op de sterftekans der kinderen. Wel is waar zal deze invloed voor een groot deel terug te brengen zijn tot niet-zoogen en armoe, welke reeds behandeld werden, maar mogelijk is er toch meer ').

"De vader, die meestal als de verleider wel het grootste aandeel aan het onstaan van het kind zal hebben, bekommert zich gewoonlijk noch om de moeder, noch om haar kind, dat ook zijn kind is, tenzij hij daartoe door de wet wordt verplicht. Daar geen van beide ouders in den regel belang hebben bij het voortbestaan van het kind, ja zijn dood zelfs eene verlichting, ecne uitkomst voor hen kan zijn, is de natuurlijke liefde, die elke moeder instinktmatig voor haar kind gevoelt, gewoonlijk de eenige factor, die werkzaam is, om het kind in het leven te houden. Doch die liefde alleen, hoe machtig zij ook moge zijn, is niet in staat, het kind groot te brengen. Daarvoor zijn tevens middelen noodig. Ontbreken deze, zooals zoo vaak het geval is (vooral in landen, waar het onderzoek naar het vaderschap verboden is) dan is ook de teederste moederliefde niet bij machte, het kind te behouden, wijl voor hem geen plaats was bereid aan den maatschappelijken disch".

Over dit citaat zou een boekdeel te vullen zijn.

Inderdaad, de vader bekommert zich gewoonlijk weinig om het kind, maar gaat het wel aan, hem als den verleider per se de grootste schuld te geven?

Naar ik meen bestaat de opinie, dat er medewerking van de vrouw noodig is om coitus te verkrijgen, 't Is een open vraag, of die medewerking in 't meerendeel der gevallen moeilijk verkregen werd. Lastig is 't in deze materie betrouwbare cijfers te krijgen — er wordt door de deliquenten veel gelogen. Met vrij groote zekerheid meen ik te

') T. a. p. hh. 48.