is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen zeggen, dat een onderzoek ad hoe, te Amsterdam verricht, aan 't licht bracht, dat de meeste gevallen vrouwen, wel wilden vallen. En dit onderzoek bewees ook, dat t niet »de zonen der rijken" waren, die »de dochteren der armen1' ten onder brachten, maar dat, behoudens uitzonderingen, verleiders en verleidsters in hun stand bleven. Wat later gebeurde, als de vrouwen eenmaal op 't verkeerde pad waren, is een tweede vraag. Overigens behoeft ieder maar om zich heen te zien — vooral in een groote stad — om te erkennen, dat vrouwen even vaak mannen lokken als omgekeerd. Dat de vrouwen niet lokken om moeder te worden, maar in de hoop, van den omgang met een man te genieten, zonder verdere gevolgen — en dat dit moederschap voor haar inderdaad een «ongelukje" is, behoeft geen betoog.

Er zullen ongelukkige verleide meisjes zijn — en ongelukkige verleide mannen.

Of 't onderzoek naar het vaderschap beterschap zou brengen ? Zou er niet gevaar bestaan, dat een of ander verleid man, voor een oogenblik van onbedachtzaamheid, met een leven van last zou moeten boeten door de beschuldiging vader te zijn van een kind, waarvan de moeder niet recht weet wie van haar minnaars de vader is, waarom ze maar uitkoos, wien ze het geschiktst achtte? 'k Meen mij te herinneren, dat er zulke gevallen voorkomen.

Een onderzoek naar het vaderschap zou bij velen het gevoel van verantwoordelijkheid wakker houden en een preventief zijn voor veel onheil; t zou vaak, zeer vaak billijk zijn èn tegenover moeder èn tegenover kind. Zeker, maar bezwaren zijn toch ook aan dit onderzoek verbonden. Hierop wilde ik, 't zij dan zeer vluchtig, even wijzen.

Enkele tabellen van Jonkers geven ons een inzicht, hoe groot de invloed van den burgerlijken staat der moeder is. Alle staten aan te halen zou geen zin hebben, ik wil alleen de meest frappante cijfers opgeven.

In de eerste plaats is 't niet ondienstig zich eens rekenschap te geven van 't aantal onwettige geboorten.