is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Overgedrukt uit Dc Katholiek, Dl. CXXVI, blz. 93 130.

KINDERSTERFTE, NEO-MALTHUSIANISME, HUWELIJK.

(Vervolg van />!■ 6 vv.)

II.

Al blijven we verder den draad volgen, door Jonkers gesponnen, we komen nu aan besprekingen, die aanleiding zullen geven tot verre — en laat ik er bijvoegen — mij welkome uitweidingen, omdat we als van zelf geraken tot bespreking van maatschappelijke kwalen, die mijns inziens van onzen kant fel bestreden dienen te worden ').

»Ten slotte is er, naast de reeds genoemde faktoren, nog een machtige faktor, die eveneens van grooten invloed is op de kindersterfte, te weten het aantal kinderen.

»In ons land heeft de vroegere Centrale Commissie en het tegenwoordige Centraal Bureau voor de Statistiek een onderzoek ingesteld naar het verband tusschen den welstand der gezinnen en het aantal geboorten en dc kindersterfte in enkele groote steden en ten platten lande. Uit dit onderzoek is duidelijk en overtuigend gebleken, dat bij hoogcr welstand het aantal geboorten en de kindersterfte afnemen, zoowel bij de kindei en

l) Er zijn vermoedelijk velen te vinden, die zich aan een openlijke bespreking van Neo-Malthusianisme zullen ergeren. Ik ben de eerste te erkennen,

dal het een ideaal ware. wanneer zulk een bespreking achterwege kon blij\en.

Maar 't kan niet'. We mogen geen struisvogelpolitiek spelen. Waar de NT. M.

bond zelfs zoover gaat particuliere brieven aan pas bevallen katholieke moeders

te zenden en overal haar geschriften verspreidt, moeten we daartegen ageeren.

We moeten tegengif geven.

CXXVI. 2. 7