is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't wassen in omvang van het vorige hoofdstuk binnen grenzen hield, toch meen ik, dat 't onderwerp alleen als uitweiding voldoende behandeld werd; een zelfstandige behandeling zou meer plaats eischen en ook hoogere kwaliteiten.

Beperking van 't aantal kinderen per gezin was een der middelen door Jonkers, zij 't niet aanbevolen, dan toch genoemd, om de groote kindersterfte te bestrijden. We kunnen nu nagaan, wat hij verder opsomt:

»Naar mijne meening kan er alleen dan gegronde hoop op verbetering bestaan, wanneer het gelukt aan de la-ere volksklassen, in plaats van armoede en onwetendheid, meerdere welvaart en beschaving deelachtig te doen worden. Zorg voor uitstekend lager onderwijs; kweek een geest van voorzorg aan; bevorder, dat een ieder prijs stelt op een zekere mate van welvaart en het daaraan verbonden intellectueele en materieele genot, en de vruchten daarvan zullen niet uitblijven" ').

Excusez du peu! Ieder burger hebbe zijn hoentje in de pot: geen mensch, die 't hem meer gunt dan ik.

De onwetendheid verdwijnel Uitmuntend 1 Mits... de kennis, welke daarvoor in de plaats gesteld wordt, eene goede, gezonde zij. We leven nu eenmaal in een tijd van vereering voor kennis en wetenschap, maar toch zou nog een debat te voeren zijn over de vraag of alle kennis den mensch beter en gelukkiger maakt.

gedeeld te worden, over zelfbevlekking enz. Andere voldoen mij minder zoo b.v. dat over gezinsbeperking, hetwelk veel te onduidelijk is. Ook komen er hier en daar dingen voor, waarbij de medicus eens 't hoofd schudt of vraagt" hoe heb Ik 't nu'r Maar dat alles schaadt niet aan den indruk van t geheel Bij geruchte vernam ik, dat een Hollandsche vertaling in bewerking is. Moge deze goed zijn en dan een ruime, zeer ruime verspreiding vinden. Wel zou ik den uitgever in overweging willen geven voor een beter gewaad te zorgen De Duitsche uitgave heeft een afschuwelijk kinderachtig bandje en is afschuwelijk gedrukt. — Deze meening wordt niet veranderd door hetgeen Dr. A. C. M. Schaepman in Dc Xederl. Kath. Stemmen schreef, althans voor zoover het medisch gedeelte betreft, het theologische laat ik voor zijn rekening. _ Vel ook bl. 303 van dit opstel.

!) T. a. p. blz. 103.