is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N L E11) IN G.

Sinds de oudste tijden heeft zich bij alle ons bekende volkeren het streven geopenbaard om ziekten te genezen. Aan de middelen, die v) daartoe werden aangewend, gaf men den naam geneesmiddelen. Aanvankelijk werden ze in hoofdzaak ontleend aan het planten- en dierenrijk, terwijl slechts betrekkelijk weinig minerale stoffen als zoodanig werden gebruikt. Naarmate de verschillende volken meer met elkaar in aanraking kwamen, nam het aantal hunner ziekten toe en gelijken tred daarmede hield de behoefte aan nieuwe geneesmiddelen. Zóó zal men er toe gekomen zijn, verschillende stoffen te mengen en de mengsels als geneesmiddelen te gebruiken. De voorschriften voor deze mengsels werden deels geheim gehouden, deels bekend gemaakt. Uit eene verzameling van deze laatste voorschriften ontstonden de oudere Dispensatoria, de voorloopers onzer Pharmacopeeën.

Eene Pharmacopee is een bij de wet vastgesteld voorschrif- ten boek voor de bereiding en het onderzoek van geneesmiddelen. J De eerste Pharmacopee die in Nederland verschenen is, is de Pharmacopoea Amsteiredamensis (1636); spoedig volgden andere steden het voorbeeld van Amsterdam, zoodat elke plaats van eenige beteekenis haar eigen Pharmacopee met eigen voorschriften had. De verwarring, die bij het toenemend verkeer door de ongelijkvormigheid der voorschriften werd teweeggebracht, was groot. In 1805 werd hieraan • door het Staatsbewind der Bataafsche republiek een einde gemaakt; de eerste lands-pharmacopee onder den titel „Pharmacopoea Batava" werd uitgegeven, en de invoering daarvan verplicht gesteld !). In 1807 verscheen eene Nederlandsche vertaling onder den naam „Bataafsche apotheek." De Pharmacopoea Batava werd in 1823 vervangen door de Pharmacopoea Belgica, welke tot 1851 van kracht was. In dit jaar verscheen de eerste Nederlandsche Pharmacopee „Pharmacopoea Neerlandica." Behalve als wetboek deed deze pharmacopee ook als pharmaceutisch leerboek dienst. Het karakter van leerboek heeft alleen de pharmacopee van

!) Zie voor eene uitvoerige geschiedenis der Nederlandsche Pharmacie o. a. Prof. W. Stoeder. Geschiedenis der Pharmacie in Nederland. schröder , Receptuur. 3e druk. 1