is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Latijnsche naam: Oost-Ind. naam v/d. stamplant:

Folia Hydrocotylis. pegagan, antanan, kaki koeda.

„ Orthosiphonis. koemis koetjing, remoek djoeng.

„ Psidii. djamboe bidji, djamboe kloetoek.

„ Simploci. seriawan.

Fructus Bruceae. bidji makasar, tambara maridja.

Mylabrides. andol-andol.

Oleum Schleicherae. koesambi.

„ Shoreae.

Radix Rhinacanthi. treba djapan.

Rhizoma Curcumae Javanicae. temoe lawak.

Semen Syzygii. djamblang, djoewet.

Species antiaphthosae. Obat Seriawan.

Van de geneesmiddelen, wier opneming in de Pharmacopee door velen werd wenschelijk geoordeeld, zijn enkele, o. a. Ichthyol, niet opgenomen, omdat de samenstelling van deze praeparaten te veel wisselt om bindende eischen te stellen, en ook omdat de bereiding daarvan veelal fabrieksgeheim is.

Het voornemen der Commissie om de nomenclatuur, met name die der chemische lichamen te veranderen, is niet ten uitvoer gebracht, daar eene dergelijke verandering slechts van tijdelijken aard zou kunnen zijn. Ter Conferentie voor de unificatie van de samenstelling der sterkwerkende geneesmiddelen in 1902 te Brussel gehouden, bleek de wenschelijkheid, dat de benaming der geneesmiddelen een punt van overweging voor de volgende Conferentie zou uitmaken. Eerst daarna zal eene blijvende verandering in de nomenclatuur kunnen worden vastgesteld, die met het oog op het internationale verkeer eene verbetering zal zijn. Uit den aard der zaak is het niet gewenscht, tijdelijke veranderingen aan te brengen. Vooral bij het gebruik van op elkaar gelijkende namen, als Hydrargyrum chloratum mite en Hydrargyrum chloratum corrosivum, zijn vergissingen niet uitgesloten.

De ook thans voor de chemische lichamen gevolgde nomenclatuur is die van Berzelius. Als geslachtsnaam voor denamen der zouten wordt gebruikt een substantief, dat is gevormd uit den naam van het zuur (bijv. nitras, sulfas enz.), en dat een klasse van verbindingen (nitraten, sulfaten enz.) aanduidt. Dit substantief wordt gevolgd door een adjectief, gevormd uit den naam van een metaal en dat dient om nader aan te duiden, welke soort zout wordt bedoeld.