is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weeke glas wordt aangebracht, heeft bij elk fleschje een anderen vorm. Veel beter zijn de druppelfleschjes patent T. K. (van Tranbe en Kattentidt) met een druppel staafje van bepaalden middellijn. De hooge prijs dezer fleschjes staat echter het algemeen gebruik ervan in den weg.

\\ at aangaat de betrekking tusschen de grootte van de afdruppelv'akte en die van den druppel, heeft men gevonden dat de druppels uit een druppelflesch met een vlakke kringvormige afdruppelvlakte steeds aan elkaar gelijk zijn, en dat hun gewicht afhangt van den uitwendigen diameter dier afdruppelvakte. Eschbaum heeft bijv. gevonden, dat bij een uitwendigen diameter van:

1.7 millimeter 1 druppel water weegt 29.6 milligram 2-48 „ 1 „ „ „ 42.4 4.045 >, 1 „ „ „ 66 „

5-06 „ 1 „ „ „ 79.5

6-63 „ 1 „ „ „ 100 1.1-41 " 1 ,, „ „ 190

Het blijft geheel hetzelfde of de druppels afvloeien uit een buis met een nauwe of een wijde opening, dan wel langs een staaf met een gleuf, wanneer slechts de uitwendige diameters van de afdruppelvlakte gelijk zijn. Eene kleine afronding van de afdruppelvlakte heeft geen invloed op de grootte der druppels. Ware dit wel het geval, dan zouden alle flesschen zeer nauwkeurig geslepen druppeloppervlakken moeten bezitten.

De aard van de vloeistof heeft eveneens grooten invloed op de grootte der druppels. Het gewicht der druppels neemt echter niet toe of af met het soortelijk gewicht der vloeistof. Druppels van Chloroform en Glycerine, twee vloeistoffen die specifiek veel zwaarder zijn dan water, zijn toch lichter dan druppels water die uit denzelfden druppelteller worden gedruppeld. Worden in de een of andere vloeistof vaste stoffen opgelost, dan neemt het gewicht der druppels daardoor niet toe, althans niet in die mate, dat men in de praktijk er rekening mede behoeft te houden. Dit geldt voor oplossingen in spiritus en in andere vloeistoffen.

Heeft men te doen met vochten, waarin gassen zijn opgelost, dan hebben druppels van de oplossing een ander gewicht dan die van het oplosmiddel alleen. Eschbaum vond, dat, wanneer het gewicht van 1 druppel water == 100 mgr., dat van

1 » zoutzuur = 97.4 „

1 „ verdund „ = 99.5 „

1 „ ammonia = 90 „