is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kreosoot, was enz. neemt. Het mengsel zal niet homogeen blijven, maar zich spoedig scheiden in twee lagen. Wordt aan deze stoffen echter gom of een ander geschikt bindmiddel toegevoegd op eene wijze, die wij later nader zullen omschrijven, dan gelukt het een homogeen mengsel te verkrijgen, waaruit zich de olie of balsem of hars niet direct weder afscheidt. Aan zulk een mengsel geeft men den naam van Emulsie. Wanneer we het begrip «emulsie" zoover mogelijk uitstrekken, moeten wij daaronder thans verstaan: homogene mengsels van oliën, vetten, harsen, in 't algemeen van met water niet mengbare stoffen, met water, waarbij het homogeenworden is veroorzaakt door de toevoeging van een colloïdale stof (gom, eiwit enz.).

Oorspronkelijk was het begrip emulsie niet zoo veel omvattend. Zooals de Nederlandsche vertaling zaad melk reeds aangeeft (enuilgeo = uitmelken), werden vroeger de emulsa uitsluitend bereid uit zaden en wel uit die soorten, welke vette olie bevatten en daarnaast nog een eiwitstof, die de olie in de waterige vloeistof verdeeld houdt (zooals amandelen, hennepzaad, papaverzaad). Zulke emulsies worden bereid door het oliehoudende zaad eenvoudig met water te stampen en te coleeren. Uit het bovenstaande blijkt dus: 1°. dat voor het bereiden eener emulsie drieërlei noodig is: n.1. a. een stof die geëmulgeerd moet worden (emulgendum), b. de stof waarmede men emulgeert (iemulgens) en c. eene waterige vloeistof ter verdunning (menstruum).

2n. dat er twee soorten van emulsiën bestaan, n.1. die welke bereid worden uit oliehoudende zaden, waarin emulgendum en emulgens tezamen voorkomen en die waarbij emulgendum, emulgens en menstruum liefst in eene bepaalde verhouding bij elkaar moeten worden gevoegd.

De eerste soort noemt men emulsa vera (emulsa naturalia), zaadmelken, de andere emulsa spuria (emulsa artificialia), oneigenlijke emulsiën.

Daar de emulsa spuria geheel thuis behooren bij de afdeeling der nnxta, zullen wij hier alleen de zaademulsiën, emulsa vera bespreken.

Emulsa vera. De zaden, die voor het be. reiden dezer dispenseenvormen vooral in aan-

HIPrL'infT L'nmon niin • A nii'.v^nlnn

nviwvil, C.1JI1. I \lll J £V«t*ICtV. ^*.1 f OV.1III1ICI

Papaveris, fructus Cannabis en semina Lini. Ook andere zaden als semina Hyoscyami en semina Crotoms zou