is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Acetatis plumbici basici, waardoor eene gomoplossing 1 = 50000 nog wordt gepraecipiteerd. Wordt een dezer stoffen tegelijk met Gom in eene mixtuur voorgeschreven, dan moet men beide met water verdund bij elkaar voegen.

Onder den naam Solutio Gummi arabici vermeldt de Pharmacopee eene oplossing van 10 deelen Gom in 90 deelen water. Men mengt de gom eerst met 15 deelen water en verdunt dit mengsel tot 100 deelen. Uit den aard der zaak mag ook deze oplossing niet in voorraad worden gehouden, ofschoon dit door de Pharmacopee niet uitdrukkelijk wordt vermeld.

Arabische gom is bij verre niet een zoo inactieve stof als waarvoor zij jaren lang is gehouden. Door toevoeging van gom worden enkele moeielijk te vereenigen geneesmiddelen beter vereenigbaar, terwijl gom zelf, door de aanwezigheid van oxydeerende stoffen, op verschillende geneesmiddelen inwerkt!).

Een mengsel van Vinum Chinae en Sirupus Jodeti ferrosi is troebel, het blijft echter helder, wanneer ook gom is toegevoegd, Kinapraeparaten geven met tal van geneesmiddelen als: plantenaftreksels, coffeïne, antipyrine, exalgine, chloriden, bromiden, jodiden, glycerophosphaten, arsenikhoudende geneesmiddelen enz. troebele mengsels; door toevoeging van een kleine hoeveelheid gom blijven deze mengsels echter helder.

Voegt men bij Vinum Chinae eene kleine hoeveelheid arabische gom (1 a 1 gram per Liter) dan wordt hierdoor de vorming van een neerslag tegengegaan. De Kinawijn wordt echter donkerder gekleurd, door inwerking van de oxydasen uit de Gom op het Kinalooizuur, dat geoxydeerd wordt.

Met een enkel woord zullen wij de beteekenis der Oxydasen in het algemeen nagaan. In de Scheikunde wordt geleerd, dat sommige ontledingen plaats hebben door Fermenten, dat zijn levende wezens, microorganismen, die door hunne stofwisseling bepaalde ontledingen veroorzaken. Daar naast bestaat een groote groep van niet georganiseerde lichamen, die ook door de levende materie zijn voortgebracht, maar die zelf niet leven, en die ook scheikundige ontledingen kunnen veroorzaken; aan deze lichamen geeft men den naam Enzymen. In het leven van planten en dieren spelen zij een allerbelangrijkste rol, zij zijn het o. a. die het voedsel zoodanig ont-

') Pharm. Weekblad 1904, Mededeelingen van V.D. IV.