is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij vestigen er hier de aandacht op, dat voor een Infusunt Specierum Antiaphthosae de verhouding 5: 100 geldt.

In het Supplement op de Pharmacopee vindt men voorschriften voor: Species antasthmaticae, Species aromaticae, Species emollientes, Species laxantes Mariae Thermarum en Species Lignorum.

In Amerika worden de meest voorkomende species in gecomprimeerden vorm (op de wijze waarop Herba Lobeliae in den handel komt) in voorraad gehouden; dit heeft het voordeel, dat zij weinig ruimte innemen, zoo noodig gemakkelijk in ongeveer gelijke deelen kunnen verdeeld worden en vooral, dat het aroma bij het bewaren niet verloren gaat, wat dikwijls bij aromatische species het geval is.

Species worden gewoonlijk afgeleverd in papieren zakken; indien zij aromatische simplicia bevatten, neemt men zakken van perkamentpapier.

PULVIS.

POEDER.

Met den naam poeder duidt men aan een droog, in fijne, gelijkmatige deeltjes verdeeld geneesmiddel.

Geschiedde het tot poeder brengen der simplicia vroeger uitsluitend in de laboratoria der apotheken, thans is dit nagenoeg uitsluitend aan de fabrieken overgelaten, die door hunne machinale inrichtingen in staat zijn, fraaiere en fijnere poeders te leveren. Dit laatste vooral is van belang omdat daardoor de werkzaamheid dezer poeders niet onbelangrijk wordt verhoogd. Het nadeel echter van deze verplaatsing van arbeid is, dat het onderzoek der plantenpoeders in het algemeen lastiger is, dan dat der simplicia. Dit onderzoek moet grootendeels microscopisch geschieden. De Ed. IV der Pharmacopee geeft dan ook na de beschrijving der simplicia, eene meestal zóó uitvoerige beschrijving der daaruit bereide poeders, dat deze „tot eene identificatie in staat stelt en bijmengselen of vervalschingen doet op het spoor komen, ook zonder dat deze met name genoemd zijn".

„Bij het maken dezer beschrijvingen", zegt de Pharmacopee verder, «zijn de eischen der praktijk geheel op den voorgrond gehouden. Steeds vangt de beschrijving aan met die bestanddeelen, welke de hoofdmassa van het poeder uitmaken, om geleidelijk naar de minder

22*