is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.ijc. Sulfatis Chinini 1 Bicarbonatis natrici 6 m. f. 1. a. mass. pilular e qua form. pilul n°. LX.

Soms ook, en dit is voor den arts eenvoudiger, geeft hij de hoeveelheid geneesmiddel voor elke pil afzonderlijk aan met de subscriptie: rnisce fiat lege artis pilula, da tales (doses), bijv.:

Acidi arsenicosi 1 niG. f. 1. a. pil. d. t. d. L s. 5 d. d. pil. 1.

Natuurlijk moet de arts zorgdragen, dat hij per pil niet zooveel geneesmiddel voorschrijft, dat daardoor de pillen te groot zouden worden. Worden de pillen te klein, dan wordt door den apotheker gewoonlijk een onschuldig constituens toegevoegd om de pillen op een normaal volumen te brengen. Onder dit normale volumen voor pillen zouden wij willen verstaan: kogeltjes met een diameter van 5 a 6 millimeter; pillen met een diameter van 7 mM. zijn reeds vrij groot. Zijn groote pillen dikwijls moeielijk in te nemen, bij kleine pillen heeft men, naar ons de ervaring leerde, dikwijls het bezwaar, dat met name in de praxis pauperum de werkzaamheid der pillen wordt afgemeten naar het volumen. Daardoor wordt met kleine pillen, die dikwijls eene groote dosis werkzaam geneesmiddel bevatten, niet zoo zorgvuldig omgegaan als met groote.

Men rekent veelal, dat pillen, om een normaal volumen te hebben, op een gewicht van 100-150 mG. moeten worden gebracht. Daarbij moet echter wel degelijk rekening gehouden worden met het soortelijk gewicht der voorgeschreven geneesmiddelen. Zoo zal men gemakkelijk pillen kunnen bereiden, die niet groot zijn en die 150 mG. Jodetum kalicum per pil bevatten, maar pillen met 150 mG. Sulfas Chinini worden door het volumineuze van het Kininesulfaat steeds groot. De ervaring moet hierbij den receptarius te hulp komen.

Op nog eene andere wijze van voorschrijven moeten wij hier de aandacht vestigen, nl. op die waarbij wordt aangegeven, dat uit een pillenmassa van bepaald gewicht pillen van een aangegeven gewicht moeten worden bereid, zooals o.a. het geval is bij de meeste pillenmassa's van het Supplement (niet bij de Pilulae Kreosoti).

Wij achten deze wijze van voorschrijven niet aanbevelenswaardig, daar zij gemakkelijk aanleiding kan geven tot vergissingen. Een