is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

470

dooden der sporen van bacteriën zijn weer veel hoogere temperaturen en veel langere tijd noodig.

Het ligt voor de hand, dat men, om alle kiemen te dooden, vooral ook rekening moet houden met de sporen.

Om de bacteriën en hare sporen te vernietigen, kan men drie methoden volgen.

1" men laat hooge temperaturen op de stoffen inwerken;

2" men behandelt de stoffen met chemische agentia (z.g. antiseptica);

3° men filtreert de stoffen door bougies van onverglaasd porcelein.

Heeft de eene of andere bewerking ten doel, alleen de pathogene bacteriën te dooden, dan spreekt men in het dagelijksch leven van desinfecteeren, terwijl steriliseeren de kunstbewerking is, waardoor alle organische kiemen, dus ook de sporen, te zamen worden gedood.

Zooveel mogelijk steriliseert men in de receptuur door verhooging van temperatuur; toevoeging van antiseptica aan de geneesmiddelen is niet gewenscht, omdat zij meest alle zware vergiften zijn (Phenol, Sublimaat enz.). In enkele gevallen, waar temperatuursverhooging is buitengesloten of minder gewenscht is, bijv. bij de bereiding van steriele Jodoformolie, wordt van antiseptica gebruik gemaakt.

Het steriliseeren van metalen utensilia, als lepels, spatels, pincetten, geschiedt het eenvoudigst en snelst door ze eenige malen langzaam te halen door een spiritusvlam of door de vlam van een Bunsenschen brander (flambeeren). Ten einde te zorgen, dat de temperatuur dezer voorwerpen niet te hoog is, houdt men ze na het flambeeren in kokend water; hierdoor daalt de temperatuur tot 100°. Neemt men ze uit het water, dan drogen de lichamen direct en kunnen terstond worden gebruikt.

Voorwerpen, welke niet geflambeerd kunnen worden, zooals flesschen, mortieren enz., en die men soms in drogen toestand moet gebruiken, worden gesteriliseerd in heete lucht, bijv. door ze te plaatsen in een droogkast met dubbelen wand, sterilisator, wier binnenruimte door een krachtige gasvlam langzaam tot 160 a 170° kan verwarmd worden. De duur van dit steriliseeren is afhankelijk van de temperatuur in de droogstoof. Zoo is voor absolute steriliteit voldoende:

10 minuten blootstellen aan een temperatuur van 160°—180°, 45 „ „ „ „ „ „ 140°—150°,

2 a 3 uur » » » » >> 120°.