is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1905 :

In 1906:

Voederkosten :

Arbeidsloonen :

Transporten :

Rente van 't bedrijfskapitaal Andere uitgaven :

81-44 °|0 84-05 n|0

8.40 » 7.75 »

3-66 » 2.98 »

5-43 » 4-25 »

1.04 » 0.94 »

Dit overzicht is veel leerzamer. Transportkosten b.v. zijn improductieve uitgaven; dat zij in 1906 lager zijn, is een goed verschijnsel.

We moeten nog even toelichten, hoe we aan de cijfers komen.

De totaal-uitgaven bedroegen in 1905 f 685.03, de voederkosten f 557.92. Van elke f 100, die er uitgegeven werden, waren er dus f 557-92 : 6.8505 = f 81.44 besteed aan voederartikelen, d.w.z. 81.44 °|0- Zoo zijn de volgende cijfers resp. de quotiënten van deze deelingen f 57.60 : 6.8503, enz.

In zulk een zaak, een hoenderpark, kan nog veel meer berekend worden. Zijn er 150 kippen, dan kunnen deze in een maand van 30 dagen 30 X 15° eieren of 4500 eieren leggen, indien men van elke kip eiken dag een ei verkrijgt. Maar dat krijgt men niet. Wanneer men bijv. 3127 eieren heeft verkregen, dan is dit 69.4 °|0 van het maximum, en mochten latere jaren dan leeren, dat het werkelijk aantal in denzelfden tijd resp. 65 64 °|0. 63 °|o 's> dan dringen deze cijfers krachtiger aan tot bestudeering van eigen zaak, dan het beste betoog zou kunnen doen.

Ongeveer dezelfde rol vervult de percentrekening in de stastistiek. Jaar op jaar houdt men aanteekening van de cijfers, die op verschillende zaken betrekking hebben, en de cijfers worden van verschillende plaatsen en van verschillende landen geplubiceerd en bestudeerd. Op deze wijze verkrijgt men zulk een belangrijk materiaal om toestanden in eigen land en in eigen woonplaats te leeren kennen, dat men zich moeilijk meer een tijdperk denken kan zonder deze gegevens. Neem twee concurreerende havensteden, bijv. Rotterdam en Antwerpen. Van alles wat uit Engeland naar het vaste land van Europa verscheept wordt, gaat een deel naar Rotterdam, een deel naar Antwerpen. De cijfers