is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van al die doop- en trouwboeken berust een, niet overal even nauwkeurig afschrift in het archief der Krijtbergkerk.

Nog bevindt zich aldaar het origineel — waarschijnlijk zoek geraakt in 1811 en later wedergevonden — van 't allereerste en alleroudste trouw- en doopregister, door de sierlijke schrijfhand van den stichter zeiven der kerk, pater Petrus Laurenz, begonnen den lstcn October des jaars 1638 en voortgezet tot 1664. 't Moest dus eigenlijk N" 1 heeten.

Uit al die bescheiden heb ik een aantal kleinigheden geput, die het geheel aanschouwelijker maken en daaraan meer leven bijzetten.

En hiermede allen jubelvierenden heil.

Reeds in 1652 heeft Joost van den Vondel, het edelste sieraad van 't katholieke Amsterdam, op het „eeuwgetijde van Franciscus Xaverius, apostel van Oostindiën", zoo hartelijk tot hem voor zijne Amsterdammers gebeden:

Gij, worstelaar en kampioen, die heden Het harrenas hebt afgeleid omhoog,

En, uit den rijken boog

Van Gods gewelf, uw kinders hierbeneden Met smarte worstlen ziet,

Versina hun beden niet.

Behaagt U dat uw voorbeeld ons bevrijde, Zoo kroon uw Eeuwgetijde.

Maastricht, 3 December 1903.

Feestdag van St. Franciscus-Xaverius

II. J. ALLAH D, S. .!