is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Bloemen boekverkooper in de Kalverstraat in den „Nieuwen Bergh-Calvarie." ') De, voor mij liggende zilveren gedenkpenning vertoont aan de eene zijde den kerkpatroon, den H. Franciscus-Xaverius, stervend op het eiland Sancian, waar hem een Engel den zegenpalm aanbrengt. Op de keerzijde ia een blazoen afgebeeld, waarboven de dood en waarneven twee Engelen, met rouwfakkels in de hand. Het opschrift luidt: Bidt voor de ziel van den E. Pr. Jacobus Vleminex S. J. Obiit 26 Augusti 1699. De uitvoering is niet zonder verdiensten.

Het einde der 17e en 't begin der 18e eeuw was voor de Jezuïeten in 't algemeen en voor de Krijtbergers in t 't bijzonder de aanvang van veel lijden en onverpoosde vervolging. Men heeft het reeds kunnen gissen uit eenige hierboven vermelde bijzonderheden.

Die vervolging ging thans minder uit van lieden, die, misleid als zij waren, in de verdrukking der Eoomschen Gode waanden een dienst te bewijzen — neen die onedele vervolging was veeleer te wijten aan gewezen huisgenooten des geloofs, die onder de kinderen van hetzelfde gezin het zaad der tweedracht hadden gezaaid en dat onkruid nu poogden welig te doen opschieten. Ik bedoel de zoogenaamde Oudroomschen der bisschoppelijke klerezij, thans Oud-Katholieken, als Jansenisten zoo berucht in de jaarboeken onzer vaderlandsch-kerkelijke geschiedenis.

Reeds uit de voorgaande bladzijden heeft de lezer het bestaan kunnen vermoeden van een kwaad, dat sinds lang in

1) Naast het Hollandsch staat de latijnsche tekst onder den titel Epicudium in obitu Reverendi admodum Putris Jacobi Flemminck, Societatis Jesu Sacerdotis, et verbi divini praeconis celeberrimi. Septimo Kalcndas Septenibris 1669. Cecinit Ad. Kiebenbos, 't Amsterdam. Gedruckt by Willem van Bloemen, boekverkooper in du Kalverstraat. in de Nieuwe Berg Calvarie. In folio-plano. Zie Sommervogel-de Backer Bibliothèque des ècrivains de la C. de J.