is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dan dat de supplianten tot het doen dezer verkiezing hebben gemeend niet te moeten overgaan voor dat dezelve, daaromtrent, de verklaring van deze vergadering hadden geimploreerd.

„Waarom: zoo keeren de supplianten zich tot deze Vergadering, verzoekende : dat dezelve gelieve te verklaren, dat zoo veel het de representanten van het volk aangaat, het aan de supplianten vrijstaat in voege, als hierboven vermeld, een bisschop te verkiezen.

„Het welk doende etc." ])

Er is geen twijfel aan of de achtenswaardige Aartspriester was, in die dagen van schier algemeene opgewondenheid, zich niet volkomen bewust van de mogelijke gevolgen dezer daad, en hij schijnt zich niet genoegzaam rekenschap te hebben afgevraagd van zulk een stap. Die kwalijk beraden stap en eenige minder gelukkige uitdrukkingen, in 't rekest voorkomend, verwierven hem ten onrechte de gulle lofprijzingen der Jansenisten, die, misbruik makend van Ten Hulscher's onbedachtzaamheid, geen woorden genoeg hadden om hem te verheerlijken als hun geestverwant3).

Toch achtte zich Beckers geroepen, ja verplicht tegen de handelwijze des Aartspriesters openlijk te protesteeren. Zoodra ten Hulschers's rekest ruchtbaar was geworden, las men in de voornaamste couranten de volgende advertentie: „De ondergeteekende, na met alle aandacht in de nieuwspapieren gelezen te hebben het berugte stuk, beginnende met deze woorden: H. F. ten Hulscher, Aarts-priester van Holland, met en benevens alle wereldlijke Boomsche Priesters, zo ter

1> Zie Handboekje voor de zaken der R. K. eeredienst 2 jaargang, blz 12. Verg. Nieuwe Ncderl. jaarboeken 1795, Maart blz. 1672.

-) Nog in 1797 werden aan Ten Hulscher door de beruchte Nouvellcs eecltsiastiques (pag. 41; gevoelens toegeschreven, die hij nooit gehad heeft. Yerg. de Geschiedenis der oud-roomsehe katholieke kerk in Nederland door Dr. R. Bennink Janssonius, blz. 276, 277, en 837 noot 33).