is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Courant gericht, gaf hij verklaringen, waardoor de uitdrukkingen van zijn verzoekschrift verzwakt en zijne bedoelingen nader werden uiteen gezet. Als antwoord en genoegdoening aan Adam Beckers schreef hij letterlijk: „Zelfs in de Provincie van Holland beginnen de tegenspraaken tegen mijn Request al vrij sterk uit te komen, en indien zij aanhouden, ik vreeze van alleen teekenaar te zullen moeten blijven met

den Burger en eenige anderen, die mijne goedwilligheid

misbruikt hebben om dit ongerijmd plan uit te voeren" 1).

De rondborstige Aartspriester kon er slechts door stijgen in de algemeene achting.

Nog in een andere aangelegenheid van gewichter en neteliger aard werd Adam Beckers sterk betrokken.

't Is algemeen bekend, dat de Fransche republiek, ontstaan uit de bloedige omwenteling van 1789, de priesters, die hunne bedieningen wilden uitoefenen, een eed voorschreef, die de Souvereiniteit des volks, haat aan het Koningschap en getrouwheid aan eene grondwet bezwoer, waarin de burgerlijke constitutie der geestelijkheid was opgenomen. Hieruit ontstond in de landstreken, bij de groote republiek ingelijfd — wij stipten het reeds hierboven aan — eene betreurenswaardige oneenigheid onder de geestelijkheid. De overgroote meerderheid deelde, met den kardinaal-aartsbisschop van Mechelen, Joannes Henricus van Frankenberg, het gevoelen van Antonius van Gils en der overige hoogleeraars van Leuven, die zulk een eed voor ongeoorloofd hielden.2) Eenigen

1) Verg. hier „Brief aan den heer J. G. Huleu, op den voorgenomen nieuwen druk van z\jn boekje genaamd Dageraad der waarheid, merkelijk verbeterd, enz. Door een minnaar der waarheid." blz. 29. Te Maastricht Ylde jaar ider vrijheid) = 1798. 't Is eene met aanteekeningen voorziene vertaling uit het Fransch. Liége 1798.

2) Zie daarover mijn Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen ven zijn tijd, blz. 45 en volg., waar de geruchtmakende