is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieken tot stand gekomen. Doch onuitwischbaar zal de herinnering blijven aan den stichter der Vereeeniging van Weldadigheid met hare verschillende vertakkingen. Is het noodig — zoo luidt het verslag der vijfde algemeene vergadering, den 22slon Juni 1853 gehouden — is het noodig in het breede te gedenken wat hij altijd [1842—'52] voor de Vereeniging geweest is, hoe hij voor hare ontwikkeling ijverde, hoe hij in allen, die aan haar verbonden zijn, het heilig vuur zocht te ontsteken, hoe hij deze allen door den band der eendracht al inniger en inniger zocht te verbinden; hoe hij zich onvermoeid bewoog en geen moeite zich te zwaar rekende, om, zoo veel maar eenigszins mogelijk, te voorzien in al de behoeften zoo stoffelijke als vooral zedelijke, van hen, die aan de zorg der Vereeniging waren aanbevolen. . .. Te bevreemden zou het zijn, wanneer, wat nimmer zal gebeuren, men kon ophouden pater Frentrop indachtig te zijn, en den Hemel te smeeken, dat Hij zijn mildste zegeningen doe afdalen op het hoofd van hem.... wiens naam zal leven, zoolang de Vereeniging blijft bestaan! — Wie bekend is met het doel dier inrichting — een doel, dat geen grenzen kent dan die der weldadigheid zelve, gelijk de eerwaarde ontwerper het zelf zeide — een doel, dat zich bijzonder de ziels- en lichaamsbelangen van het arme gezin aantrekt — een doel, tot welks verwezenlijking de aanzienlijkste vrouwen en invloedrijkste mannen onder de katholieken als werkende of eereleden rechtstreeks of zijdelings samenspannen — een doel, dat bewaar-, leer- en werkscholen in het leven riep, dat het aanzijn schonk aan het Pius- en Aloysius-gesticht, met zijne landbouwkolonie De Heibloem — wie bedenkt dat dit alles door pater Frentrop ontworpen en mede ten uitvoer is gelegd, zal hij niet gereedelijk met bovengemelde lofspraak instemmen en met den verslaggever erkennen, dat de Vereeniging van weldadigheid te Amsterdam zijn onverwelkbare roem is? Tot zijn dood bleef hij de algemeene directeur dier Vereeniging." De oudste

GESCHIEDENIS V. D. „KRIJTBERG.'' 11