is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien alleen het woord en de daad van een katholiek priester kunnen schenken. Ons vereenigend met de goede wenschen en gebeden der geloovigen, hopen wij den eerbiedwaardigen man in deze stad nog zoo lang werkzaam te zien, dat wij ons eenmaal over het gouden jubelfeest van zijn Amsterdamsch apostolaat mogen verheugen."

Die stoute wensch mocht niet vervuld worden. Joannes Jacobus Schutte „gewezen directeur der Congregatie van O. L. V. Geboorte" overleed den 23s,en Maart 1880 in den ouderdom van bijna 70 jaren en werd den 26sten daaraanvolgende onder de levendigste blijken van deelneming begraven.

De volgende overledene in den Krijtberg was Joannes Henricus Smits, die den 23sten Februari des jaars 1883 tot het leven der zaligen overging. Hij werd den 12den Maart 1818 te Cuyk aan de Maas geboren, trad ten jare 1837 in 't Seminarie van 't bisdom 's-Hertogenbosch en werd den 19den April 1842 als zoon van den H. Ignatius aangenomen. Na in de oefenschool van den 't noviciaat te zijn gevormd, na het herhalen zijner studiën en 't geven van onderwijs aan de schooljeugd, werd hij in 1855 als zendeling aan de St. Franciscus-Xaverius-kerk verbonden. Het zilveren jubelfeest zijner heilzame werkzaamheid te Amsterdam heeft hij er mogen vieren, daar hij gedurende 28 jaren aan het zielenheil der katholieken gearbeid heeft. In welken zin en met hoeveel welslagen, kunnen en zullen de vele getuigen, die hij getroost en opgewekt of tot een christelijken levenswandel gevoerd heelt, de duizenden vooral, wier gids en raadgever hij was voor de vierschaar der boetvaardigheid.

Den eenvoudigen, zedigen, vaderlijken en echt priesterlijken man kan ik niet beter schetsen dan met de woorden, die op zijn gedachtenisprentje te lezen staan: „Getuigen zijt gij, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij met u hebben omgegaan; gelijk gij weet hoe wij eenieder uwer (als een vader zijne kinderen) u biddende en verma-