Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van huime geboorte af tot hun vierde jaar toe.') Neen prijzen wij hein niet, maar bieden we hem onze gelukwenschen aan, dat voor hem het voorrecht was weggelegd, het ^50-jarig jubelfeest te mogen vieren van 'tbestaan der Krijtbergkerk, waarvan wij gepoogd hebben de lotgevallen te beschrijven van't jaar 1654 af tot 1904. Die gelukwenschen gelden evenzeer zijn wakkere medewerkers, de eerw. paters: J. Heydenryck, Christ.

Pater Henricus Verweerd.

1872—1903 te Amsterdam.

de Greeve, (ruil. de Veer, Mart. Braun, Michael Heuser, directeur van 't apostolaat des gebeds, Petrus Boelen en vooral Henr. Verweerd, die onlangs met zooveel luister het gouden jubelfeest vierde zijner intrede in de Societeit van Jezus.2)

li Er bestaan reeds twee inrichtingen: één voor de verpleging dier kinderen overdag en een ander voor dag-èn-nacht, onder de zorgen der Eerw. zusters Augustinessen.

2) Onder 't verbeteren van dit laatste proefvel, vernamen wij het onverwacht overlijden van dien 68-jarigen priester, op den

Sluiten