is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spellingen komen in de oudste stukken voor — en de aanverwante families der Verwers, Bronckhorsten, Hoofden, Spiegels enz.

Met het oog op den eersten waan-aartsbisschop — bl. 98 hierboven een doopeling der Krijtbergkcrk genoemd — ontleen ik daaraan het volgende. In Laurentius' doop- en trouwboek vond ik, onder een groot aantal andere Steenhovens. de volgende kinderen van een Theodorus of Dirk Steenhoven en Margareta Verwer(s).

6 Juli 1656 gedoopt Adriaan Steenhoven, zoon v. Theodorus S. en Marg. Verwers. Doopheffers: Dirck Steenhoven en Anna Claes. Dit eerste kind schijnt spoedig gestorven te zijn; want

20 Aug. 1657 gedoopt wederom een Adriaan St. zoon van enz. Doopheffers: Bernardus van Bronckhorst en Aeltje Steenhoven.

15 Juli 1659 gedoopt Anna Maria St. dochter van .... enz. Doopheffers: Dirck v. Oudshoorn en Anna van Horen. Deze Dirck schijnt broeder te zijn van dien Volkert, die met Wendela van Bronckhorst Vincentdhr getrouwd was. ') De doopelinge werd later non.

30 Aug. 1660 gedoopt Dirk St. zoon van .... enz. Meter Sophia Hendrickx. Deze doopeling was de toekomstige kapelaan van Haarlem en eerste zielzorger van 't Amsterdamsche Jongensweeshuis (,f 21 Mei 1692). Verg. de Studiiin t. a. p. blz. 460.

13 Out. 1662 gedoopt Cornelis St. zoon van ... enz. Doopheffers : Warnaert v. Bronckhorst en Josijntje v. der Does. De toekomstige p s e u d o-a a r t s b i s s c h o p van Utrecht!

25 Mei 1664 gedoopt Henricus St. zoon van .... enz. Doopheffers: Joan. Fredericx Stam en Catli. Verwers. Deze doopeling huwde later met Catharina van Campen.

De overige Steenovens, Barchmannen en Wuytiersen bleven deugdelijk katholiek.

VI (blz. 103).

In 1737 schreef de kalme hand van P. Caers naar waarheid: „Ex quo clausum fuit hic templum nostrum, emortuae sunt sensim familiae praecipuae; supplementum quod accessit interim, non est magnum et humilioris conditionis. Baptizati sunt pueri 7; viatico et saero oleo muniti 4; matrimonio juncta duo paria, sacrae communionis refectione absumptae hostiae 3500; catechismus qui,

1) Verg. v. Leeuwen's Batavia illustrata bl. 1046 en het Geslacht Hooft, bl. 11.