Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. coli of van bulten af met de melk in den darm kan geraken, of' wel dat liet in den darm reeds te voren aanwezige b. coli virulente eigenschappen kan erlangen. Zoodoende maakt hij onderscheid tusschen de ectogene en de endogene infectie en verstaat hij onder de eerstgenoemde die wijze van infectie, waarbij het virus van buitenaf komt en door middel van het voedsel (door mond) of door den neus in liet darmkanaal geraakt; onder endogene infectie echter dien toestand waarbij het virus zich reeds te voren binnen het darmkanaal bevindt, en de infectie van de spijsbrij eerst binnen het darmkanaal plaats vindt.

Sinds hebben zich meerdere onderzoekers, o. a. Baginsky, Booker, Mabfan, Lesage enz. enz., met het onderzoek naar de flora bij de voedingsstoornissen beziggehouden in hoofdzaak ter beantwoording deivraag of deze berusten op ectogene dan wel op endogene infectie.

Intusschen bleef het de vraag of er bij bepaalde darmaandoeningen bacteriën voorkomen, die in den normalen darm ontbreken en die men dus voor het ontstaan dier voedingsstoornissen mag aansprakelijk stellen (specifieke bacteriën). Terwijl nu Booker en Escherich die vraag bevestigend beantwoorden, nemen anderen, met Baginsky en Marfan aan het hoofd, aan, dat de flora, die men bij de voedingsstoornissen vindt, niet anders is dan de normale.

Het wil mij voorkomen dat de oplossing der strijdvraag bemoeielijkt is door de omstandigheid dat men bij de studie van het onderwerp de gezamenlijke voedingsstoornissen te zeer van hetzelfde standpunt heeft beschouwd. Het is vooral Lesage, die eene

Sluiten