is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wellicht iets zijn te verwachten, voor de behandeling van het grondlijden is zoneier zorgvuldige dietetische behandeling absoluut geen succes te hopen.

En nu doet zich hier direct de groote moeielijkheid voor, dat het niet mogelijk is steeds uit den aard der klinische verschijnselen tot de keuze van een in casu passend voedingsvoorschrift met zekerheid te besluiten. Hier blijft het. ook voor den meest geoefende in vele gevallen steeds zoeken en voorzichtig tasten, al moet direct worden erkend, dat de meer ervarene grooter kans heeft dan de minder ervarene spoedig de juiste keuze te doen.

De enorme arbeid, die in de laatste jaren aan eene wetenschappelijke bewerking der voeding en der voedingsstoornissen van den zuigeling is gegeven, heeft voor het vraagstuk der dietetische therapie betrekkelijk weinig practisch bruikbare vruchten afgeworpen.

Nog steeds is de empirie hier de meest waardige leidsvrouw; vandaar dat de geneesheer met veel ervaring hier veelal met veel meer vrucht werkzaam is dan de wetenschappelijke arbeider.

De groote massa voedingspreparaten, die elk oogenblik met schreeuwende reclame worden aanbevolen, bewijst ook wel hoe groot de leemte is in onze kennis omtrent deze aangelegenheden.

De fout ligt in hoofdzaak daarin, dat eene methodische beproeving der verschillende preparaten tot dusver nog niet is toegepast en daardoor een objectief oordeel omtrent hun waarde niet is verkregen.

Biedert dringt daarom reeds sinds ,jai-en aan op de inrichting van „Versuchsanstalte für Sauglungsernfthmng." Dit denkbeeld is vrij algemeen toegejuicht, doch — jammer genoeg — vooralsnog niet tot uitvoering gekomen.

Is eenmaal een voorschrift gevonden, waarbij de ziekteverschijnselen tot stilstand komen, dan dient er nog controle te blijven geoefend. Veelal toch ziet men, dat korteren of langeren tijd na zulk voorschrift