is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven, waarop elk, die op de regeling van het nationaal onderwijs invloed lieett, zich m. i. dient te plaatsen, bovenstaande citaten mogen de beginselen doen uitkomen, welke bij die regeling op den voorgrond dienen te staan. Ze zijn ontleend aan eene soort van politieken catechismus, waarmede Wuarin in de voorrede van het hieronder vermelde boek, belijdenis doet van de beginselen, die hem bij zijne beschouwingen geleid hebben.

Gemeld werk is een prijsschrift. De Académie des Sciences morales et politiques de Paris schreel voor het jaar 1882 eene prijsvraag uit over het volgende onderwerp: „Des devoirs de 1'Etat et de la familie en matière d'enseignement et d'éducation". Aan den arbeid van Louis Wuarin werd van de zeven ingekomen antwoorden de eerste belooning toegekend.

Inderdaad verdient dit geschrift, waarin op wetenschappelijke wijze, zonder een zweem van politieken of kerkelijken hartstocht, de verschillende vragen behandeld worden, die zich bij de regeling der betrekkingen tusschen Staat en School voordoen, de kennismaking van al wie het ten onzent nog niet verveelt, over de oplossing der onder wij squaestie na te denken, en die zich vrijwaren wil voor de eenzijdigheid, waartoe de sympathie voor de politieke richting zijner keuze iemand onwillekeurig leiden moet. En vooral bij het vormen van een oordeel over de al- of niet mogelijkheid van een subsidiestelsel is eene dergelijke voorzorg hoogst noodzakelijk.

ik mag echter niet. toegeven aan den lust, om hier een overzicht te geven van de wijze, waarop Wuarin zich uitlaat over de verschillende onderdeden van zijn oudervverp: over liet schoolmeesteren van den Staat, de verschillende wijzen waarop deze zich van zijne zorg voor het volksonderwijs kwijten kan, het beginsel van leerplicht, het beginsel van