is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tallooze technische moeilijkheden oplevert, waarvoor de ervaring in den vreemde niet altijd de doelmatigste en met onze eigen toestanden het meest harmoniëerende oplossingen aan de hand doet. Eu verder zijn er tal van consequenties aan vast, waarvan menig volksvertegenwoordiger in zijne geestdrift voor het algemeene beginsel misschien geen bleek vermoeden heeft gehad en waardoor hij, wanneer het op daden aankomt, allicht zijn moed in de schoenen voelt zinken.

Er is bovendien nog andere aanleiding tot twijfel. Wie als schrijver dezes een dertigtal jaren practijk bij het onderwijs achter den rug heeft en bovendien nog eenige jaren achtereen in de gelegenheid is geweest, de behartiging van dit volksbelang in den Raad eener groote gemeente van nabij gade te slaan, kan in het algemeen moeilijk andere dan kleine verwachtingen hebben van de belangstelling in het lager onderwijs, zoowel bij de politieke menschen als bij de zakenmenschen, die er over te beschikken hebben. Generaliseeren is niet goed en gaarne wil ik ook de uitzonderingen erkennen en huldigen, maar evenmin wil ik verhelen, dat veel zoogenaamde belangstelling in het onderwijs mij bij nadere kennismaking bitter ontgoocheld heeft. En wanneer men herhaaldelijk hoort verkondigen, dat groote belangen alleen door de belanghebbenden behoorlijk behartigd kunnen worden, dan mist men vaak de vrijmoedigheid om het tegen te spreken, ook al is men tegenover die stelling niet minder sceptisch gezind.

Maar wij zullen zien. Op de meerderheid, die voor den eersten tijd de leiding van ons staatsleven voert, rust eene zware moreele verplichting, en de onderwijsvrienden in den lande zullen niets liever zien, dan dat zij voor hare taak opgewassen blijke. De Minister, die voorgaan moest, heeft, de eerste helft van zijn plicht volbracht: het ontwerp in doodverf is er; de groote lijnen van het plan zijn getrokken,