is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die veel zwaardere beperking van het recht der ouders op hunne zonen! Maar daar had de op hare beurt ook egoïstische gemeenschap een veel grooter belang bij. De leerplicht daarentegen zal haar zware offers kosten, waarvan allereerst ouders en kinderen op de meest directe wijze de voordeelen zullen ondervinden. Alleen dan ook door misverstand of vrees voor de lasten is leerplicht als eene schending van het opvoed ingsrecht der ouders te karakteriseeren.

Want bij deze verwarring in de reclitsbeschouwing voegt zich nog eene paedagogische denkfout. Velen plegen nog altijd de school als een verlengstuk van het gezin te beschouwen, en den onderwijzer als den man, doende wat eigenlijk des vaders is, maar wat deze, omdat hij den tijd, of den lust, of de bekwaamheid er toe mist, aan een plaatsvervanger opdraagt. Zoo ziet Heinrich Thicrsch *) in den bloei en de ontwikkeling der scholen slechts een getuigenis, „dass das „ Haus der nur ihm von Gott übei tragenen Erziehungspflicht „nicht nachkomme. Es ist schlimm", voegt hij er aan toe, „ wenn Vater und Mutter auf den Priester, aber es ist noch „schlimmer, wenn sie sich nur auf den Schulmeister verlassen". En ook Lukas -) drukt er herhaaldelijk zijne ergenis over uit, dat de school hoe langer hoe minder „eine Hilfsanstalt für „die Familie" is, of, gelijk hij het ook noemt „ein künstliches „Surrogat für den Unterricht in tier Familie", en in een zijner opgewonden buien roept hij daarom uit: „Wer aber von „vorneherein keine Zeit bat, seine Kinder selbst zu erzieheu, „dem sollte auch das Heiraten von Polizeiwegen verboten sein. „Man verbietet ja auch das Heiraten wegen mangelnder „öubsistenzmittel; die hausliche Erziehung gehort auch zur

1) Ueber Christliches Familienleben, 2e dr. Frankfurt 1855.

2) T. a. p. bl. 30, 31 en 32.