is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levensjaar een geschikt tijdstip om te beslissen, of een leerling geschikt is voor verder theoretisch onderwijs, dan of het wenschelijk is, hem den weg der practijk op te leiden. Voor zulke leerlingen is noodig: niet maar het bijbouwen van een zevende klasselokaal, maar het scheppen van „une transition entre 1'école et 1'atelier", waarvoor men twee typen kan kiezen, hetzij: Vécole dans 1'atelier dat op zijn minst een driejarigen, hetzij Vatelier dans Vécole, dat minstgenomen een tweejarigen cursus eischt. De voorstander van practische politiek onder de arbeiders doen het verstandigst, dit zeer bereikbare nummer op hun strijdprogram voor de volgende vierjarige wetgevings-periode te plaatsen.

3°. Ofschoon de beide voorgaande argumenten de voornaamste zijn, komt er nog een derde bij. Het zal nl. toch al heel wat zorg en overleg kosten, om zonder noodlottig kunst- en vliegwerk hot surplus van tusschen de 2 en 3 duizend onderwijzers en onderwijzeressen te kweeken, dat ruw geschat voor de invoering van zes verplichte leerjaren vereischt wordt. Dit getal nu reeds nog met een duizendtal of meer te gaan verhoogen, zou de vlugge invoering van den leerplicht eenvoudig sterk bemoeilijken cn tot een tijdperk van noodlottige onrust maken.

Om al deze redenen acht ik het dus gewenscht, den verplichten leertijd vooreerst op zes achtereenvolgende schooljaren te stellen, en dien alleen tot zeven jaar te verlengen, wanneer dit door den schoolopziener, na het hoofd der school en den laatsten onderwijzer van den leerling gehoord te hebben, noodig wordt geoorloofd.

Daartegenover moet echter aan de ouders en verzorgers, onder goedkeuring van den schoolopziener, ook het recht worden gewaarborgd, om hunne kinderen, indien het tot voltooiing hunner sehoolopvoeding noodig en nuttig wordt