is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig te hebben, om tot de mogelijkheid van een afdoende verklaring daarvan in de lagere school te kunnen besluiten. Dit is o. a. het geval met hetgeen omtrent de gelijkvormigheid der driehoeken wordt medegedeeld. Zal het misschien mogelijk zijn, om langs den aangewezen weg de gelijke verhouding aan te wijzen tussehen de deelen der opstaande zijden van een driehoek, afgesneden door een met de basis evenwijdige lijn, de verklaring van het bestaan dier zelfde verhouding tussehen de deellijn en de basis is zeer waarschijnlijk te ingewikkeld. Indien dit ook de meening van den heer V. is, — uit het weglaten dier verklaring zou ik het opmaken — dan moet ook het vraagstuk in § 116 verdwijnen. Ook waar de schrijver ter verklaring van den gelijken inhoud van een rechte en een scheeve vierzijdige zuil voorstelt, zich beide lichamen in een zeer groot aantal zeer dunne schijfjes van dezelfde dikte verdeeld te denken, moet de leerling, vooral na de opmerking: „een schijfje van het eene lichaam verschilt zeer weinig van een schijfje van het andere," — wel bij zich zelfdenken: „veel kleintjes maken een groote," maar niet tot de bedoelde gevolgtrekking komen. Als men in de lagere school iets meer wil doen, dan die eigenschap eenvoudig mededeelen, is het eenige middel, m. i. — en dit geldt ook voor de inhoudsbepaling der piramiden — holle lichamen te nemen, en den gelijken inhoud daarvan, door ze met zand of water te vullen, te laten zien.

Is dit streng vasthouden aan den eisch der aanschouwelijkheid om de trouw aan het hoofdbeginsel der lagere school reeds te prijzen, het levert in dit geval nog een ander voordeel op. Iedere eigenschap staat meer op zich zelf, omdat niet als in de meetkunde elke eigenschap uit een voorgaande afgeleid, maar rechtstreeks wordt aangetoond