is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mooiste model van kruik te nemen, dat hij krijgen kan, en 2°. door die kruik eerst dan te laten teekenen, als de leerlingen zoover in het weergeven van mooi-gebogen lijnen gevorderd zijn, dat ze er iets behoorlijk van kunnen terecht brengen. Zoo alleen wordt de ware belangstelling gekweekt, en niet door kunstmatige verbinding aan een of ander verhaal, hoe voortreffelijk ook.

Ik geloof, dat beide voorbeelden voldoende zijn, om de bewering te staven, dat de Zilleriaansche concentratie noodeloos de volgorde vernielt, waarin do verschillende onderdeden der leerstof onderwezen worden De morcele vorming wordt er niet door gebaat, en even weinig wordt de belangstelling in de verschillende leervakken er door bevorderd. Het systeem geeft alleen schijnverbindingen, waarachter niets dan grilligheid en wanorde verscholen is.

Het zonderlinge van de geheele zaak is intusschen dit, dat deze Zilleriaansche concentratie, na gedurende meer dan dertig jaren aangepreekt te zijn, nog altijd in de windselen der theorie ligt. Een onderwijzer te Heilbronn, J. F. G. Közle, schrijver van eene bekroonde prijsvraag: Die Püdagogische Schule Herbzrts und ihre Lclire, ontving in een brief van 26 Maart 1888 zelfs van Dr. Rein nog de volgende verklaring: „Ausgeführto Lehr- und Stundenplane liegen „noch nicht vor; nur Teile davon, weil die in der Praxis „stehenden Herbartianer leider den bestehenden staatlichen „Verfügungen sich unterordnen miissen. Ein idealer Lehr„plan kann nur die Frucht jahrelanger eindringender „Arbeit sein; sonst fürclite ich, würde er mehr schaden als „nützen. Die „Schuljahre" enthalten nur Vorarbeiten dazu".

Bij den dwang, waaronder onze Oostelijke vakbroeders leven, kan men het vergefelijk vinden, als zij wat troost zoeken in bespiegelingen en fantasterijen. De Nederlandsche