is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval de majeurtoonladder geheel uit stamtonen kan bestaan, nl. wanneer ze met c begint of c tot grondtoon heeft.

De toonladder van c is dus de eenige majeurtoonladder, die uit enkel stamtonen bestaat, ze heet daarom stamtoonladder. En omdat ze het model of de norm voor alle andere majeurtoonladders is, draagt ze ook den naam van normaaltoonladder.

Want al is de vereischte opvolging op geen andere wijze met louter stamtonen te bereiken, met behulp van afgeleide tonen kan ze nog op velerlei wijzen verkregen worden.

We zullen daarbij beginnen met de reeks, die slechts één afgeleiden toon noodig heeft, en geleidelijk voortgaan tot we aan de toonladder komen, die geheel uit afgeleide tonen bestaat.

De toonladder van c kan in twee volmaakt gelijke deelen gedeeld worden, elk bestaande uit 2 heele gevolgd door 1 halven toon. Zulk een deel heet tetrachord (tetra — vier, «•hord = snaar: de Grieken hadden een muziekinstrument niet 1 snaren, dat zulk een toonopvolging deed hooren).

Het 2e tetrachord kan al dadelijk dienst doen als le tetrachord voor een nieuwe toonladder: de eerste halve toon van die toonladder ligt dan reeds op de juiste plaats. Wordt aan dat tetrachord een nieuw toegevoegd, dan is de tweede majeurtoonladder gevonden. We voegen dus de 4 volgende stamtonen er bij, en onderzoeken, of die 4 werkelijk een tetrachord vormen: