is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In noten voorgesteld, heeft het motief dezen vorm:

Hieruit blijkt dadelijk, dat 't begin van het motief niet kan samenvallen met het begin van een maat, omdat de hoogste krachtsontwikkeling, middenin het motief, door accent moet worden aangegeven, en dus volgens de metriek vlak achter de maatstreep moet liggen.

Eigenaardig geeft men er dan ook den naam aan van opslagsmotief.

Begint een compositie met de volle maat, 'tgeen ten doel heeft den aanvang krachtig en effectvol te doen zijn, dan treedt toch vrij zeker het opslagsmotief spoedig op, en — is 'rtn vele gevallen zelfs te bewijzen, dat het eerste gedeelte van 't eerste motief werd weggelaten.

Stelt men zich verder voor, dat de 2 tonen van beteekenis of van inhoud voorzien worden, dan kan de eerste de vraag zijn, waarop de tweede het antwoord geeft; of de eerste het begin, de tweede het einde eener gedachte.

Onderstaand voorbeeld geeft eenige motieven na elkander:

146. Eischt de componist voor de krachtsontwikkeling in het motief wat meer tijd, of wenscht hij eenigen tijd op 't hoogtepunt te blijven, dan ontstaat dit motief

dat ook voor te stellen is door

VAM DER LAAN, Onx toonnlelnel.