is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprekende bouwstijl reeds van uit de verte de aandacht trekt. De bijzonder steile trap, die voert naar het terras, waarop het vergulde Boeddha-beeld staat, de draken, die de pagode bewaken even als haar gedraaide spits, zijn kenschetsend

voor dezen bouwstijl.

In de pagode zelf is eene tentoonstelling van voorwerpen, bij den eeredienst gebruikelijk, ingericht, terwijl in de galerijen men kennis maakt met de typen van inlanders en van de dierenwereld. Dicht hierbij is in levenden lijve een kleine witte olifant, die zooals alle witte olifanten geel gekleurd is, en als geheiligd dier wordt vereerd.

Nieuw-Caledonië heeft in een eenvoudig paviljoen de producten der kolonie en vooral haar rijkdom aan ertsen tentoongesteld.

Het Fransche Ministerie van Koloniën beeft een paviljoen opgericht te midden der Fransche bezittingen. In dit paviljoen is eene rijke koloniale bibliotheek ter beschikking van het publiek gesteld. Ook leert men er kennen de voornaamste koloniale producten en de werking van het „ Koloniaal Bureau.

Het paviljoen van Fransch Kongo ligt in het hoogste deel van het Trocadéro, dat wat men ,1a vallée suisse" noemt. Het is eene eenvoudige, maar heldere voorstelling van hetgeen Frankrijk in het Kongogebied tot stand bracht.

Achter het Trocadéro-paleis van af de tuin zijde, en dus voor het paleis van af de zijde der Place du Trocadéro, vinden wij twee groote panorama's. Het eene, het Panorama Marchand, is een beeld van de bezwaren, waarmede de expeditie Marchand te kampen heeft gehad op haren doortocht door Afrika, voordat zij bij Fashoda aan den Nijl en met de Engelschen in aanraking kwam. — Entrie fr. 1.

Het hooge, ronde gebouw, boven den vroegeren vijver van het Trocadéro opgericht, bevat de inzending der jongste Fransche kolonie Madagascar, waarvan het middendeel het