is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlucht in '66, komt het mij wenschelijk voor even zijne zelfbeschrijving uit den Havelaar eens na te gaan. In mijne uitgave is ze te vinden op bladz. 77 v.v. Den lezer wordt vriendelijk verzocht ze even naast zich te leggen, want het zijn maar enkele dingen, welke ik releveeren

wil. O. a. dit: hij had ,alle studie, alle

inspanning veil" voor de oplossing van moeilijke vraagstukken. Dit is maar ten deele juist; van wat de menschen zoo in 't algemeen onder studie verstaan, had hij een afkeer. Als eene zaak hem interesseerde, bouwde hij van meet af op en vond het niet de moeite waard kennis te nemen van wat anderen gezegd hadden Darwin wou hij niet lezen, omdat hij bezig was zelf iets beters te vinden, waaruit blijken zou, dat Darwin eigenlijk een uil was; hij besteedde maanden en nog eens maanden aan het vinden van een speelsysteem, om daardoor rijk te worden; hij dacht over nieuwe internationale belastingen en dergelijke dingen; maar studeeren in eigenlijken zin deed hij nooit.

„Hij stelde zijn grootst geluk in een kalm, huiselijk, vergeten leven", zegt hij. Dit is niet precies zoo. Hier dient bijgevoegd te worden: