is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beiden hebben onvervaard gewerkt voor de anarchie en elk opleven van het vrijheidlievend beginsel is door hen met vreugde waargenomen .

Kracht en bezieling gaat van dezulken uit. En daarom, zij blijven voortleven ook na hun dood, voortleven in hun werken, in het bezielend voorbeeld dat duizenden kracht en moed en volharding heeft geschonken Met dankbaarheid terugziende op hetgeen hij gaf, zijn wij verheugd geruimen tijd te hebben mogen wandelen in zijn schaduw en in tijden van moedeloosheid en teleurstelling is het goed naar hem te zien, die stevig als een rots in de zee alle golven wist te trotseeren en hoop had ondanks alles. En die hoop steunde op het vaste en onwankelbare geloof, dat er een tijd zal komen waarin de anarchie erkend wordt als het ideaal voor de denkende en ontwikkelde menschheid, een ideaal dat eenmaal zal overgaan tot werkelijkheid. Geschiedt dit, de naam van Reclus zal onder het dan levende geslacht zonder twijfel met den grootsten eerbied in de herinnering voortleven van allen.

Neen, waarde vriend, gij hebt niet te vergeefs geleefd, gij hebt gegeven uw tijd, uw geld, uw talent, uw persoon aan de zaak die gij lief hadt, omdat gij in haar vervulling een verhooging, een veredeling zaagt van het menschelijk peil, aanvaard onzen afscheidsgroet, wij willen trachten, al is het van verre, uw voetstappen te drukken.

F. DOMELA NIEUWENHUIS.