is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaar wordt aangetroffen, is de revolutionair hun in ruil daarvoor sympathie en eerbied verschuldigd. Als wij een vrouw zien, rein van zin, edel van karakter, ongerept voor de publieke opinie, die afdaalt tot de geprostitueerde en haar zegt: „gij zijt mijn zuster, ik zal mij met u verbinden om te strijden tegen de zedenpolitie die u beleedigt en de hand legt op uw lichaam, tegen den dokter die u laat oppakken door agenten en die u krenkt door zijn bezoek, tegen de geheele maatschappij die u veracht en neertrapt," dan blijft niemand onzer stilstaan bij algemeene beschouwingen om zijn eerbied te onthouden aan de dappere evolutioniste die in strijd komt met de ontucht der officieële wereld. Zeker wij zouden haar kunnen zeggen dat alle revoluties standhouden, dat het verzet van het individu tegen den staat den misdadiger of eiken anderen verworpeling helpt, maar wij worden niet minder aangegrepen door bewondering voor hen die in dit enge strijdperk den goeden strijd strijden. Evenzoo houden wij al diegenen voor helden die onverschillig in welk land of in welken tijd zich hebben weten toe te wijden zonder bijgedachte aan een algemeene zaak, hoe bekrompen hun gezichtskring ook was! Laat elk onzer hen met ontroering begroeten en tot zichzelf zeggen: „trachten wij hen te gelijken op ons slagveld, dat veel ruimer is, dat de heele aarde omvat."

Waarlijk de evolutie omvat het geheel der menschelijke dingen en de revolutie moet het ook omvatten, al loopen beiden niet altijd evenwijdig in de gedeeltelijke gebeurtenissen, waaruit het geheel van het leven der maatschappijen is samengesteld. Alle vorderingen zijn solidair en wij wenschen ze allen naar de mate