is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel het recht van den sterkste die triomfeerden bij de inbezitneming der fortuinen. Hij die materiëel de geschikste is, de meest begunstigde door zijn geboorte, door zijn onderricht, door zijn vrienden, hij die het best gewapend is door de kracht of door de list en die voor zich zwakkere vijanden vindt, hij die de meeste kans tot slagen heeft, meer dan anderen, hij kan voor zichzelven een citadel bouwen vanwaar hij zal schieten op zijn ongelukkige broeders.

Zietdaar de beslissing van den grooten veldslag van het egoïsme. Vroeger durfde men deze theorie van staal en vuur niet erkennen, zij scheen te scherp en men verkoos de woorden van een huichelachtige deugd. Men wikkelde haar in ernstige formules waarvan men hoopte dat het volk den zin niet zou snappen: „de arbeid is een teugel" zei Guizot. Maar de onderzoekingen der naturalisten in betrekking tot den strijd om het bestaan tusschen de soorten en het overleven der sterksten, hebben de theoretiekers van de kracht aangemoedigd 0111 zonder omwegen hun brutale uitdaging te proklameeren. „Ziet," zoo zeggen ze, „ziet de noodlottige wet; het is de onveranderlijke bestemming waaraan zij die eten zoowel als zij die opgegeten worden, gelijkelijk onderworpen zijn."

Wij moeten ons zeiven gelukwenschen dat de kwestie in haar brutaliteit zoo vereenvoudigd is, want daardoor is zij te nader bij de oplossing. „Het geweld regeert!" — zoo zeggen de handhavers der sociale ongelijkheid. Ja, het geweld regeert — zoo roepen steeds sterker degenen die profiteeren van de moderne industrie en haar onverbiddelijke volmaking, waarvan het gezochte resultaat is, om