is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit oven zoovele rechtvaardigingen, welke men van Gods wereldbestuur hoeft trachten te geven. Enkelen ervan lieeten de waarheid te bevatten en zijn als zoodanig gehuldigd, maar op den duur worden er toch altijd weer spleten en scheuren zichtbaar in deze kunstig opgetrokken gebouwen: „straks komt een wijzer, die 't weg redeneert

Evonwel dit alles behoeft ons noch onverschillig, noch wanhopig te maken. Het is integendeel menschelijk, dat wij ernst maken met dit feit. Er blijft ons daarbij een genoegzaam deel van kennis over om gelukkig bij te leven.

Dat wij slechts ten deele kennen, moge ons allereerst bescheidenheid leeren. De aarde is niet het middelpunt van 't heelal en de mensch heeft geen enkele reden zich voor het middelpunt der schepping te houden, om wiens wille alles bestaat. Dat te meenen — en die meening is, gelijk wij weten, heel oud en wijd verbreid tot op den liuidigen dag — zon heel belachelijk zijn als het niet zoo droevig was, bron van zooveel lijden en teleurstelling, die wij ons voor een deel konden besparen. Weliswaar bereikt gij, o mensch een trap van ontwikkeling, die nergens elders, voorzoover wij kunnen oordeelen, wordt verkregen, maar welke plaats gij inneemt in het groot geheel der dingen en welke bestemming de groote Leider voor U heeft weggelegd, dat weet gij niet en gij moogt toezien, dat uw hoogmoed U niet ten val brengt.

Gij mocht anders eens meenen, dat wereld en leven slecht zijn ingericht, omdat zij niet alleen en niet in de eerste plaats uwe belangen dienen en uwe wenschen