is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem, die wel weet waartoe het dienen kan. Als God niet gewild heeft dat wij alles zouden weten - welnu dan zullen wij Hem in den geloove dienen en ons door niets de verzekerdheid laten ontroovcn, dat wij en al het onze in Zijne machtige, hooge Hand veilig

zijn en welbewaard.

Hoe zou eenig mensch op den duur gelukkig kunnen

leven zonder dat vertrouwen? In de jeugd of in tijden van voorspoed zijn wij soms overmoedig en meenen wij, dat er niets zou kunnen komen wat zich door ons niet buigen of breken laat. Maar er komen tijden in een menschenleven, waarin het hem wel anders wordt aangezegd. Ons lot, dat wonderlijk samenstel van duizend draden, waarvan wij noch 't begin, noch het einde kennen, staat vroeg of laat. voor ons als een onafwendbaar ding, machtig, sterk. Het is er, wij mogen het willen zien of de oogen er voor sluiten; het laat zich niet wegschertsen, noch

op zij duwen.

Willen wij onze blijmoedigheid niet verliezen, ons levensgeluk niet bederven, dan is maar ééne houding daartegenover mogelijk; deze, dat wij tot ons lol zeggen, wat Jezus tot Pilatus sprak : ..gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het lT niet van boven

gegeven ware". —

Bijwijlen denken wij: och, of het zoo geloopen ware! Eat zou beter zijn geweest. Als ik wederom van voren af beginnen kon, zou ik het anders doen. Doch wie zegt ons, dat het dan niet slechter geweest zou zijn? Weten wij dan niet, dat ook wij, gelijk heel de menschheid, onze kostbaarste eigenschappen en schatten verwerven door strijd en lijden, in druk