is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de liefde des hemelschen Vaders, zoodat hij in

uren van wroeging en berouw vertrouwend zijn schuld

belijdt voor God en kracht ten goede verkrijgt ?

Miskenning, ondank zal uw kind wellicht later ontmoeten (welk mensch ontkomt daaraan?) vrienden zullen liem verlaten, hij zal bedrogen worden waar hij vertrouwen stelde. — Zullen wrevel en onverschillig' lieid, die twee verlagende machten in het leven, dan binnendringen, of zal dan de troost der overtuiging, dat de mensch aanziet wat voor oogen is, maar dat God het hart aanziet, hem steunen en zal er dan zielenadel genoeg wezen in dat leven om verheven te staan boven de kortzichtige oordeelvellingen der menschen, boven hoop op dank en eer en loon?

Wat de toekomst brengen zal aan hunne kinderen weten ouders niet, maar dat er karakters noodig zijn om staande te blijven in den strijd des levens, karakters om iets te zijn voor anderen en voor 't geheel, dat weten zij wel; en dat karakters gekenmerkt worden door ernst, door eene vaste en heilige overtuiging, door eene weloverdachte levensopvatting, dat weten ze, hoop ik, wel.

Zou dan dat 5e gebod niet zoo mogen worden omschreven :

Ouders, hebt eerbied voor het leven der kinderen aan u toevertrouwd: aanschouwt hunne zwakheid en hulpbehoevendheid, hebt eerbied voor hun onschuld, hebt zorg voor hunne zielen, opdat het 5de gebod van zelf later geschreven sta in de harten uwer kinderen:

„Eert uwen vader en uwe moeder!"

Amen.