is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR BERICHT.

Dit Leerboek gaat uit van twee hoofdbeginselen.

In de eerste plaats geloof ik, dat de meeste leerboeken voor aardrijkskunde voor de middelbare school te uitvoerig zijn of onwillekeurig langzamerhand te uitvoerig zijn geworden. Het is stellig beter voor een goeden gang van het onderwijs, dat de leeraar, zoo noodig, aan het leerboek iets toevoegt, dat het ruimte ter nadere toelichting en aanvulling overlaat, dan dat hier en daar brokken moeten worden weggelaten.

In dit Leerboek der Land- en Volkenkunde is gestreefd naar meer beknoptheid, naast eene eenvoudige maar strenge wijze van behandeling. Het wil den leeraar zijne taak niet uit de handen nemen, maar voor hem zijn een leidraad bij de lessen, voor den leerling een hulpmiddel bij het bestudeeren van wat in de les is behandeld.

In de tweede plaats kwam het mij voor, dat eene concentrisehe behandeling, strenger toegepast dan dit aan de hand van mijn Leerboekder Aardrijkskunde mogelijk is, voor de school, in de eerste plaats voor de hoogereburgerscholen met vijfjarigen cursus en de onderwijzers-kweekscholen zeer wenschelijk mag heeten.

Vooreerst toch is men daardoor in de gelegenheid ook bij het onderwijs in de laagste klasse, naar de behoefte van den leeftijd der leerlingen, meer vergelijkend te werk te gaan. Ook in andere opzichten kan men betere resultaten verkrijgen. Het schijnt mij toe, dat het hoofddoel van het geographisch onderwijs in de eerste klasse moet zijn de jongelieden te leeren de vrije beschikking te verkrijgen over hetgeen bij het verlaten der voorbereidende scholen menigmaal nog vrij verward opgestapeld is in hunne hoofden. Dit doel wordt minder goed bereikt, wanneer men in de eerste klasse slechts een beperkt deel der aardoppervlakte, b.v. Europa, betrekkelijk uitvoerig behandelt. Daarnaast komt nog iets anders: het leeren gebruiken van dm atlas. Eene veeljarige ondervinding heeft mij geleerd, dat zoowel aau het eerst- als aan liet laatstgenoemde in de meeste gevallen veel ontbreekt. Ook 0111 beter liet laatstvermelde doel te bereiken, komt eene behandeling van de geheele aardopperlakte, reeds in liet eerste studiejaar,