is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

provincie loopt, van de Zuiderzee tot Gorkuni, eene tij \an versterkingen en inundatiën, die te /.amen de Utrechtsche of Hollandsehe linie vormen en moeten dienen om Holland te verdedigen. De westhelft van Utrecht, evenals het Eem-mondingsgebied, is polderland.

De aanwezigheid van breede strooken rivierklei langs de oevers van den Krommen en den Ouden Rijn bewijst, dat zij vroeger, toen ze nog werkelijke Rijnarmen en dus rivieren waren, veel meer hadden te beteekenen. De Rijndijk loopt bij Wijkbij-Duurstede op den noordoever door; langs eene duikersluis laat men, zoo noodig, water uit den Rijn in den Krommen Rijn stroomen. De Vecht loost bij Muiden het water van de omgelegen polders, van den Krommen en den Vaartschen Rijn, alsook van het oostelijke deel des Ouden Rijns, op de Zuiderzee. (Een volgend, westelijker, deel van den Ouden Rijn loost langs den Amstel, terwijl het daarop volgende gedeelte van den Ouden Rijn op het westelijke deel loost, dat bij Katwijk door groote sluizen op de Noordzee zijn water uitbrengt.) De Hollandsehe IJsel is even boven Gouda zoowel als bij de Lek afgesloten. Het deel beneden Gouda is open en dus vrij afstroomend rivierwater. Het deel ten O. van Gouda loost op het riviergedeelte. De Lek, op Utrechts zuidgrens, is de voortzetting van den Rijn. De Eem, uit de vereeniging van verschillende Veluwsche watertjes ontstaan, is van Amersfoort af, waar eene afsluiting is, een vrij afstroomend, voor kleine schepen bevaarbaar water. De Keulsche vaart (van Amsterdam naar Weesp en verder langs de Vecht, den Vaartschen Rijn en het Zederikkanaal naar Gorkum) is door het Merwedekanaal (van het afgesloten IJ ten O. van Amsterdam tot de Lek ten W. van Vreeswijk en verder

naar Gorinchem) vervangen.

Op de laagvenen en op de zeeklei van liet Eemland worden veeteelt en hooibouw uitgeoefend. De rivierklei is voor landbouw en veeteelt beide in gebruik. Bij Amersfoort en Renen werd veel tabak verbouwd. Het Z. der provincie verbouwt ooft. Op de Lek vangt men zalm.

Voor het binnenlandsch verkeer is de hoofdstad Utiecht (102000 i.), een kruispunt van spoorwegen, een middelpunt.