is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook uit de gronden langs de stroompjes delft men oer, evenals ook langs de Mussel- en Ruiten A in Westerwolde. De Drentsche kanalen, die uitsluitend voor liet binnenlandsch verkeer dienen, zijn oorspronkelijk meest voor t vervoer van tuif en voor den waterafvoer gegraven. Welke zijn de belangrijkste? In 't O. en Z., ook in 't W., op de randen dus, ligt hoogveen, dat in menige streek reeds grootendeels is afgegraven. Daar zijn vele veenkoloniën ontstaan, als Hoogeveen (12000 i.), de volkrijkste gemeente van Drente, met drukke scheepvaart; Smi 1de; Veenhuizen met zijne bedelaarsgestichten; het jongere Nieu w-Ruinen met glasblazerij, en verder verscheidene nog jongere, als Nieuw-Amsterdam, Erica, Nieuw-Dordrecht, alle gekenmerkt door de eigenaardige bouworde langs het veenkanaal. In sommige veenkoloniën zijn kalkovens. Ondei de gemeente Emmen wordt turfstrooisel vervaardigd. De keienrijke Hondsrug heeft nog vele hunebedden.

Nog ongeveer dc helft van Drente ligt woest. De ontginning gaat langzaam maar onafgebroken vooruit, vooral 1111 men met de verdeelmg der gemeenschappelijke heidevelden is begonnen. Landbouw (rogge, aardappelen, boekweit) wordt op de hooggelegen esschen uitgeoefend. De schapenteelt op de heidevelden is hinderlijk voor de uitbreiding der bosschen. Grasland voor runderteelt vindt men, behalve langs de beekjes, rondom Meppel (boterhandel; 10000 i.), dat dan ook aan de vereeniging van eenige stroompjes ligt. In Drente worden vele varkens gehouden.

Assen (11000 i.) is de nog jonge, in bloei toenemende hoofdstad van het oude landschap Drente. Norg heeft paardenmarkten. Het oude Koevorden is eene voormalige vesting, die den toegang tot den Hondsrug, tusschen de gioote venen van Zuidenveld en die van Hoogeveen Hollandsche Veld door, bewaakte. Het nabijgelegen Dalen heeft mooie omstreken. Emmen, Rorger, Gieten en Zuidlaren liggen op den Hondsrug, langs den alouden heerweg naar Groningen en de Ommelanden. Sedert de weg van Groningen naar liet zuiden over Assen en Meppel gaat, is Koevorden achteruitgegaan. Niet ver van Vledder ligt Frederiksoord, met de drie Van-