is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rensont uitmondt, de onstuimige Hoang-ho of Gele rivier, die dikwijls overstroomt en veel slib meevoert, en de goed bevaarbare Jang-tse-Kiang, waaraan dan ook vele steden liggen.

Naar liet Z. stroomen, in Achter-lndië, de Kanibodsja of Me-khong en de Irawadi: in Voor-lndië de Brahmapoetra, die met den Ganges, den heiligen stroom der Hindoes, ééne groote delta vormt, en de Indus; door Mesopotainië de Tigris en de Euphraat, die gezamenlijk als Sjat-el-Arab in de Perzische golf uitmonden.

§ 54. Klimaat. Ligt Europa bijna geheel in de gematigde zone, Azië strekt zich ook tot in de heete en de koude luchtstreek uit. De groote hoogvlakten, zoowel als Siberië en Furkestan, hebben een sterk vastlandsklimaat. De grootste winterkoude treft men aan in het Lenagebied. De zuid- en oostrand van Azië met den Indischcn archipel liggen in 't gebied der moesons, winden, die het ééne halfjaar in ééne, het andere in tegengestelde richting waaien. De jaargetijden onderscheiden zich hier van elkaar door windrichting en hoeveelheid regen. De Gobi, de Perzische en de Arabische woestijnen zijn zeer arm aan regen: ook de steppen van Turkestan hebben slechts geringen regenval.

§ 55. Bevolking. Het meerendeel van Aziës bevolking behoort tot het Mongoolsche ras (het Chineesche rijk, Japan, Siberië, Turkestan, Klein-Azië). In den Indischcn archipel en in een deel van Achter-lndië wonen Maleiers. Voor-lndië (in Dekan en op Ceylon wonen echter ook Drawida's), Perzië en Arabië hebben eene bevolking, die tot het Blanke ras behoort. Azië (41/0 maal Europa) heeft 2.3 maal Europa's bevolking.

Naar de bezigheden kan men onderscheiden jagers en visschers in de noordelijkste streken, waar landbouw door de lange en strenge winters onmogelijk is, nomaden in de steppen zonder afstrooming naar den oceaan, en landbouwende volken in de streken met afstrooming naar den oceaan. Langs de steppenrivieren, waar de landerijen dikwijls kunstmatig worden bevloeid, wonen landbouwers te midden van nomadiseerende stammen.

§ 5O. Staten en bezittingen van Europeesche mogendheden. Het grootste deel van het Russische rijk ligt in bos, Lcerb. L. en V. 4e druk. 6