is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Archipel bestaat uit de Philippijnen (hoofdEilanden. • v . .11

stad Man 1 la (150000 1.), met uivoer van tabaken

sigarenfabricage), die door de Vereenigde Staten van Amerika zijn veroverd, de vier Groote Soenda-eilanden (Soeniatra, Börneo, Celébes en Java), de Kleine S o e 11 d a-e i 1 a n d e 11 (o. a. Bali, Lombok, Soembawa, Flores, Timor, welk laatste voor de oosthelft aan Portugal behoort) en de Mol ukken of Specerij-eilanden.

De meeste eilanden van den lndischen archipel zijn bergachtig; vele der kleinere hebben hun ontstaan of hunne uitbreiding aan koraalvorming te danken. Van Achter-Indië uit loopt eene vulkanenrij over de Andamanen en de Nikobaren, door Soeniatra en Java en verder over de Kleine u anen- s 0 e n ti a-e i 1 a n d e n, de Mol uk ken, noordoostelijk Celébes, de Sangir-eilanden en de Philippijnen, alzoo langs den buitenrand van den archipel. De hoogste toppen zijn de Seméroe op Java (3670 M.), de Korintji of piek van Indrapoera op Soeniatra (3690 M.). Buiten de vulkanenrij ligt de Kinabaloe op Börneo (4490 M.).

Gr otte Soematra is 13-, Börneo 22-, Celébes 5.1/2-» Java met Madoera 4 maal zoo groot als Nederland. De bevolking van de groote westhelft des Archipels evo ing. ^aleiers, die van de kleine oosthelft Papoea's. Het getal inwoners vau de meer of minder rechtstreeksche Nederlandsche bezittingen in den Oostindischen archipel beloopt 35 mill., waarvan 26 mill. op Java en Madoera. Het getal Europeanen en met dezen gelijkgesteldeii, d. z. Christenen, draagt in onze Oost 55000, waarvan */5 op Java en Madoera, de overigen op de „buitenbezittingen". Grooter is 't getal Chineezen (450000, waarvan 260000 op Java en Madoera), waarvan de meesten als handelaren, als koelies op plantages of bij liet mijnwezen werkzaam zijn. Java is dichter bevolkt dan Nederland: ïgg per KM2, tegen Nederland 156. De inboorlingen zijn meest Mohammedanen; de bewoners van de binnenlanden van Börneo en Celébes en ten deele van die van Soeniatra en de bewoners van sommige kleine eilanden in de oosthelft van den Archipel zijn nog heidenen. In de Minahasa van Menado is